Trainer in Thai | Tel 02 328 2110 # 14 , 088-201-5745 | Fax 02 328 2160
อบรม สัมนา In-house Public Training โดย Trainer in Thai

การวางแผนและบริหารโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ปัจจุบันทุกๆองค์กร ต่างก็มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินงานที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้งหลาย แนวคิดเรื่องการวางแผนและการบริหารโครงการถือเป็นกลไกสำคัญ ในการผลักดันให้งานด้านต่างๆขององค์กรเหล่านี้ สามารถดำเนินกิจกรรม เพื่อการแก้ไขปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์กร หรือเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ การพัฒนารูปแบบและแนวทางในการบริหารงาน .ให้สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล
ดังนั้น ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการบริหารโครงการ จึงมีคุณค่าและคุณประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับนักบริหารในกิจการทุกประเภท

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนและการบริหารโครงการที่ถูกต้อง
2.2 เพื่อให้เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนวางแผนและการบริหารโครงการในเชิงปฏิบัติ
2.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนและการบริหารโครงการที่ได้รับมอบหมาย
2.4 เพื่อให้สามารถนำทักษะที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบได้ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. หัวข้อในการฝึกอบรม
3.1 ภาพรวมของการวางแผนและการบริหารโครงการ
3.2 ความหมายและความสำคัญของการบริหารโครงการ
3.3 ขั้นตอนการบริหารโครงการตามมาตรฐานสากล
3.4 เทคนิคในการวางแผนโครงการให้เหมาะสมกับองค์กร
3.5 เครื่องมือสำคัญในการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ
3.6 เทคนิคในการติดตามผลและการประเมินผลโครงการ
3.7 เทคนิคในการบริหารความเสี่ยงของโครงการ
3.8 เทคนิคการวิเคราะห์คนและการบริหารคนในโครงการ

4. วิธีการฝึกอบรม
4.1 การบรรยายสรุปสาระสำคัญ
4.2 กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ
4.3 วีดีทัศน์และการแสดงบทบาทสมมุติ
4.4 แบบฝึกหัดการวางแผนโครงการ
4.5 ฝึกการนำเสนอการวางแผนและการบริหารโครงการ

5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้าโครงการ
จำนวน 15 คน

6. ระยะเวลาการฝึกอบรม
จำนวน 1 วัน

10. ตัวชี้วัดความสำเร็จ :
10.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการบริหารโครงการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
10.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อมในการดำเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
10.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจจากการประเมินผลด้านวิทยากรเกิน 80 %