Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

ภาวะผู้นำและศิลปะในการบริหารคน

ความสำคัญ
การปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานมีความต้องการเป็นอย่างยิ่ง ผู้นำถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยผลักดันการทำงานของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไปได้ด้วยดีและบรรลุเป้าหมาย
ดังนั้น ผู้นำในอุดมคติ จึงควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้าน หลักการเป็นผู้นำ ศิลปะในการบริหารคน เพื่อสร้างทักษะและทัศนคติต่อพฤติกรรมในการเป็นหัวหน้างานที่ดี เพื่อนำทีมงานของตนไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเป็นผู้นำที่ทุกคนต้องการ
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง
3. เพื่อให้ทราบทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้นำและสามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายได้อย่างถูกต้อง

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับทราบถึงแนวทางและวิธีการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง
2. ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาแนวคิดและรูปแบบในการเป็นผู้นำ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
3. มีเจตคติที่ดีต่อการบังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อผลักดัน นโยบายและเป้าหมายขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา :
ระดับหัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วน
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

วิธีการอบรมและสัมมนา :
บรรยายสรุป, กรณีศึกษา, วีดีโอ, ฝึกปฏิบัติ,บทบาทสมมุติ

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันแรก-เช้า
1. ภาวะผู้นำ (Leadership)
• ความหมายของผู้นำและภาวะผู้นำ
• แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้นำ
• บทบาทหน้าที่และลักษณะผู้นำที่ดี
• ปัจจัยที่นำมาสู่การเป็นผู้นำที่เป็นต้นแบบ
• คุณสมบัติของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
• การใช้ความสามารถและทักษะของผู้นำ
• แบบทดสอบภาวะผู้นำเป็นรายบุคคล

วันแรก-บ่าย
2. ศิลปะในการบริหารคน
• ความหมายจิตวิทยามนุษย์สัมพันธ์
• การเข้าใจพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์
• การยอมรับความแตกต่างของมนุษย์
• กลยุทธ์การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ได้ผล
• ศาสตร์แห่งการบริหารคนจากทั่วโลก
• ศาสตร์ประเทศตะวันตกในการบริหารคน
• ศาสตร์ประเทศตะวันออกในการบริหารคน
• เทคนิคการจูงใจคนให้ทำงานและเพิ่มผลงาน
• เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบสร้างสรรค์
• บทสรุปและแนวทางการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Top