หลักการและเหตุผล
การทำงานในทุก ๆ วันจะสำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติงานได้ตามกระบวนการอย่างถูกต้องแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างอยู่ที่การวางแผนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ หากมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ดี และสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่ได้วางไว้ งานที่ทำก็จะเกิดผลสำเร็จและเกิดการผิดพลาดน้อยที่สุด
ดังนั้นหลักสูตร “เทคนิคการวางแผนและควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ” จึงไม่ใช่หลักสูตรที่จะช่วยให้รู้ว่าการวางแผนคืออะไรเท่านั้น แต่จะอธิบายถึงความสำคัญ ลักษณะของแผนงานที่ดี เทคนิคและวิธีการในการวางแผน การควบคุมแผนงาน รวมถึงรูปแบบและข้อจำกัดต่าง ๆ ในการวางแผน ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากชึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงความหมายแนวทางการวางแผนงานรวมถึงขั้นตอนของ
กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานและการควบคุมแผนการทำงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ในด้านวิชาการวางแผนที่มี ประสิทธิภาพ
และสามารถนำไปใช้งานได้จริงตลอดจนสะดวกในการนำไปปฏิบัติเพื่อ ประสิทธิผลที่มุ่งหวังของธุรกิจ

หัวข้อในการฝึกอบรม
1. ความหมายและความสำคัญของการวางแผนและควบคุมแผนงาน
2. ลักษณะของแผนงานที่ดี , กระบวนการในการวางแผน , ข้อจำกัดในการวางแผน
3. เทคนิคในการวางแผนและควบคุมแผนการทำงาน
4. บทสรุปของการวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร
5. Workshop ในการวางแผนและควบคุมแผน

วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย, กรณีศึกษา, แบบฝึกหัด, ฝึกปฏิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน, หัวหน้างาน, หัวหน้าหน่วย, ผู้จัดการแผนก

[spacing amount=10″]
ขอรายละเอียดอบรม inhouse training