Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

หลักสูตร ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุม ปั้นจั่นชนิดเหนือศรีษะ (Overhead Crane)

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร พ.ศ. 2552

เดือน วันที่อบรม
กุมภาพันธ์ 8 – 9 ก.พ. 61
มีนาคม 15 – 16 มี.ค. 61
เมษายน 19 – 20 เม.ย. 61
พฤษภาคม 17 – 18 พ.ค. 61

ค่าลงทะเบียน : 5,000 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 4,500 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 3 คนขึ้นไป ในหลักสูตรและรุ่นเดียวกัน)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่ฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย

รายละเอียดและใบสมัคร จองอบรม
Top