Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16

พรบ.ความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย
ทั้งนี้ การฝึกอบรมจะต้องเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 2 พฤษภาคม 2555

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง

มีระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง) ประกอบด้วย 3 หัวข้อวิชา

(1) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง

(2) กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง

(3) ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

– ลูกจ้าง ตาม พรบ.ความปลอดภัย พ.ศ. 2554 หมายถึง ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และรวมถึง ผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทำงาน หรือ ทำผลประโยชน์ให้แก่ หรือ ในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม
– ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด

Top