Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558

เดือน วันที่อบรม
สิงหาคม 15 ส.ค. 67
กันยายน 11 ก.ย. 67
ตุลาคม 18 ต.ค. 67
พฤศจิกายน 15 พ.ย. 67
ธันวาคม 12 ธ.ค. 67

ระยะเวลาอบรม
ระยะเวลา 1 วัน (08.30 – 16.00)
ลงทะเบียน 08.00 – 08.30 น.

ค่าลงทะเบียน
ราคาปกติ : 2,500 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 2,200 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 3 คนขึ้นไป)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่ฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
[ แผนที่ ]

ระยะเวลาอบรม
ระยะเวลา 1 วัน (08.30 – 16.00)

กำหนดการอบรม
08.30 – 08.45
ลงทะเบียนเข้าอบรม
08.45 – 09.00
ทดสอบก่อนการอบรม (pre-test)
09.00 – 16.00
1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
– กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานฯด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘
– ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า
2. สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
– ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้า
– ผลของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างกายมนุษย์
– การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
– หลักการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า เมื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
– อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
3. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
– การช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า
– วิธีปฏิบัติเมื่อพบผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า
– การช่วยเหลือเมื่อถูกไฟฟ้าดูด และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในแบบต่างๆ
– การปฐมพยาบาลผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า
– การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR & AED)
16.00 – 16.15
ทดสอบหลังการอบรม (post-test)
16.15 -16.30
มอบวุฒิบัติหลังการอบรม

หมายเหตุ
เวลา 10.30 และ 14.30
พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 12.00 -13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

รายละเอียดและใบสมัคร จองอบรมออนไลน์ ขอใบเสนอราคา inhouse

ภาพการอบรม

Top