Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

อับอากาศ 4 ผู้ ขอนแก่น

หลักสูตร ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2561
จัดที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น
รายละเอียดการอบรม

อบรม ดับเพลิงขั้นต้น

บริการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎหมายที่กำหนดให้ สถานประกอบการ จัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซ้อมอพยพหนีไฟ

บริการจัดซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ตามกฎหมายที่กำหนดให้สถานประกอบการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมอับอากาศ

หลักสูตร ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ตามกฎกระทรวงอับอากาศ พ.ศ.2547

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางอบรม Public Training

หลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ รายละเอียด
จป.หัวหน้างาน 14 – 15 มิ.ย. 61 ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย จองอบรม | รายละเอียด
จป.บริหาร 19 – 20 มิ.ย. 61 รร.คิงปาร์ค อเวนิว ถนนศรีนครินทร์ จองอบรม | รายละเอียด
คณะกรรมการ คปอ. 19 – 20 มิ.ย. 61 รร.คิงปาร์ค อเวนิว ถนนศรีนครินทร์ จองอบรม | รายละเอียด
จป.เทคนิค 4 – 6 ก.ค. 61 ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย จองอบรม | รายละเอียด
อับอากาศ (รวม 4ผู้) 21 – 23 มิ.ย. 61 ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย จองอบรม | รายละเอียด
อับอากาศ 4 ผู้ (ขอนแก่น) 19 – 21 ก.ค. 61 วิทยาลัยป้องกันฯ จ.ขอนแก่น จองอบรม | รายละเอียด
ผู้อนุญาต อับอากาศ 11 มิ.ย. 61 ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย จองอบรม | รายละเอียด
ผู้ควบคุมงาน อับอากาศ 11 – 12 มิ.ย. 61 ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย จองอบรม | รายละเอียด
ผู้ช่วยเหลือ อับอากาศ 3 – 4 ส.ค. 61 ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย จองอบรม | รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติงาน อับอากาศ 3 – 4 ส.ค. 61 ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย จองอบรม | รายละเอียด
Overhead Crane (4 ผู้) 12 – 13 มิ.ย. 61 ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย จองอบรม | รายละเอียด
Mobile Crane (4 ผู้) 30 ส.ค. – 1 ก.ย. 61 ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย จองอบรม | รายละเอียด
อบรมโฟล์คลิฟท์ 25 มิ.ย. 61 ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย จองอบรม | รายละเอียด
ปฐมพยาบาล 25 มิ.ย. 61 ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย จองอบรม | รายละเอียด

แผนอบรมและใบสมัครจป. แผนอบรมหลักสูตรความปลอดภัย แผนที่ศูนย์ฝึกเทรนเนอร์ แผนที่โรงแรมคิงส์ปาร์ก

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน

คลิีกที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Top