Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

อบรม ดับเพลิงขั้นต้น

บริการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎหมายที่กำหนดให้ สถานประกอบการ จัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซ้อมอพยพหนีไฟ

บริการจัดซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ตามกฎหมายที่กำหนดให้สถานประกอบการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมอับอากาศ

หลักสูตร ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ตามกฎกระทรวงอับอากาศ พ.ศ.2547

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางอบรม Public Training

หลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ รายละเอียด
จป.หัวหน้างาน 7 – 8 มิ.ย. 64 ออนไลน์ผ่าน Zoom จองอบรม | รายละเอียด
จป.บริหาร 14 – 15 มิ.ย. 64 ออนไลน์ผ่าน Zoom จองอบรม | รายละเอียด
คณะกรรมการ คปอ. 9 – 10 มิ.ย. 64 ออนไลน์ผ่าน Zoom จองอบรม | รายละเอียด
จป.เทคนิค 23 – 25 มิ.ย. 64 ออนไลน์ผ่าน Zoom จองอบรม | รายละเอียด
อับอากาศ (4ผู้) 5 – 8 พ.ค. 64 ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย จองอบรม | รายละเอียด
ผู้อนุญาต อับอากาศ 11 มิ.ย. 64 ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย จองอบรม | รายละเอียด
ผู้ควบคุมงาน อับอากาศ 14 – 15 มิ.ย. 64 ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย จองอบรม | รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติงาน อับอากาศ 27 – 28 พ.ค. 27 ออนไลน์ 28 ฝึกที่ศูนย์ จองอบรม | รายละเอียด
ทบทวน อับอากาศ 31 พ.ค. 64 ออนไลน์ผ่าน Zoom จองอบรม | รายละเอียด
ดับเพลิงขั้นต้น 9 มิ.ย. 64 ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย จองอบรม | รายละเอียด
ความปลอดภัยไฟฟ้า 6 ก.ค. 64 ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย จองอบรม | รายละเอียด
Overhead Crane (4 ผู้) 23 – 24 มิ.ย. 64 ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย จองอบรม | รายละเอียด
Mobile Crane (4 ผู้) 23 – 25 มิ.ย. 64 ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย จองอบรม | รายละเอียด
อบรมโฟล์คลิฟท์ 21 มิ.ย. 64 ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย จองอบรม | รายละเอียด
ปฐมพยาบาล 21 มิ.ย. 64 ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย จองอบรม | รายละเอียด
แผนอบรมและใบสมัครจป.ประจำปี 2564 แผนอบรมหลักสูตรความปลอดภัย ประจำปี 2564 แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน

คลิีกที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Top