Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

**** ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้น งดการอบรมชั่วคราว รอแนวทางตามกฎหมายใหม่ ***

รายละเอียดการอบรม

**** ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้น งดการอบรมชั่วคราว รอแนวทางตามกฎหมายใหม่ ***

ค่าลงทะเบียน : 2,000 บาท/ท่าน
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่ฝึกอบรม
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีระยะเวลาการฝึกอบรม
12 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา

วันที่ 1
หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

วันที่ 2
หมวดวิชาที่ 3 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ก) แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ข) แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน
(ค) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

– ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารต้องเป็นลูกจ้างระดับบริหาร หรือนายจ้าง
– ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายละเอียดและใบสมัคร จองอบรม ขอใบเสนอราคา inhouse
Top