Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

จป slide
jp_m1 (3)
jp_m1 (4)
jp_m1 (5)
jp_m1 (6)

รายละเอียดการอบรม

เดือน วันที่อบรม
มิถุนายน 25 – 26 มิ.ย. 62
กรกฎาคม 22 – 23 ก.ค. 62
สิงหาคม 27 – 28 ส.ค. 62
กันยายน 23 – 24 ก.ย. 62
ตุลาคม 24 – 25 ต.ค. 62
พฤศจิกายน 25 – 26 พ.ย. 62
ธันวาคม 16 – 17 ธ.ค. 62

ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ สมัคร 3 ท่าน : 2,250 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ สมัคร 5 ท่าน : 2,000 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 3 หรือ 5 ท่านขึ้นไป ในหลักสูตรและรุ่นเดียวกัน)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่ฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีระยะเวลาการฝึกอบรม
12 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา

วันที่ 1
หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

วันที่ 2
หมวดวิชาที่ 3 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ก) แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ข) แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน
(ค) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

– ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารต้องเป็นลูกจ้างระดับบริหาร หรือนายจ้าง
– ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายละเอียดและใบสมัคร จองอบรม ขอใบเสนอราคา inhouse
Top