หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

หัวข้อการอบรม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีระยะเวลาการฝึกอบรม
12 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา

(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

(ก) แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(ข) แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน

(ค) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้อบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารต้องเป็นลูกจ้างระดับบริหาร หรือนายจ้าง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด

ขอใบเสนอราคาจัดแบบภายใน (in-house)

ตารางอบรม Public

25 – 26 เม.ย. 60 – รร.คิงปาร์ค อเวนิว ถ.ศรีนครินทร์

8 – 9 พ.ค. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เอ็นวาย รังสิต คลอง 2

23 – 24 พ.ค. 60 – รร.คิงปาร์ค อเวนิว ถ.ศรีนครินทร์

7 – 8 มิ.ย. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เอ็นวาย รังสิต คลอง 2

20 – 21 มิ.ย. 60 – รร.คิงปาร์ค อเวนิวถ.ศรีนครินทร์

ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 2,250 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 5 คนขึ้นไป ในหลักสูตรและรุ่นเดียวกัน)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แผนที่สถานที่อบรม

รร.คิงปาร์ค อเวนิว ถ.ศรีนครินทร์

ศูนย์ฝึกอบรม เอ็นวาย รังสิต คลอง 2