หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

หัวข้อการอบรม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรม
12 ชั่วโมง ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา

(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

(ก) การตรวจความปลอดภัย

(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

(ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร

(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า

(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ

(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ

(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี

(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์

(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง

(ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้อบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานต้องเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด

ขอใบเสนอราคาจัดแบบภายใน (in-house)

ตารางอบรม Public

4 – 5 เม.ย. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
19 – 20 เม.ย. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
3 – 4 พ.ค. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
8 – 9 พ.ค. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เอ็นวาย รังสิต คลอง 2
16 – 17 พ.ค. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
13 – 14 มิ.ย. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
7 – 8 มิ.ย. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เอ็นวาย รังสิต คลอง 2
28 – 29 มิ.ย. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย

ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 2,250 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 5 คนขึ้นไป ในหลักสูตรและรุ่นเดียวกัน)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แผนที่สถานที่อบรม

ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย

ศูนย์ฝึกอบรม เอ็นวาย รังสิต คลอง 2