Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)

กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

รายละเอียดการอบรม

เดือน วันที่อบรม
กรกฎาคม 25-26 ก.ค. 67
สิงหาคม 29-30 ส.ค. 67
กันยายน 26-27 ก.ย. 67
ตุลาคม 24-25 ต.ค. 67
พฤศจิกายน 21-22 พ.ย. 67
ธันวาคม 3-4 ธ.ค. 67

ระยะเวลาอบรม
ระยะเวลา 2 วัน (08.30 – 16.00)
ลงทะเบียน 08.00 – 08.30 น.

ค่าลงทะเบียน
ราคาปกติ : 2,500 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 2,300 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 3 คนขึ้นไป)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่ฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 45
[ แผนที่ ]

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรม
12 ชั่วโมง ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา

วันที่ 1
หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของ กระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

วันที่ 2
หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงานและการจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(ค) การสอบสวน การวิเคราะห์ และการรายงานอุบัติเหตุ
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน
(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

– ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานต้องเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน
– ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 45
[ แผนที่ ]

รายละเอียดและใบสมัคร จองอบรม ขอใบเสนอราคา inhouse
Top