หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป.เทคนิค)

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

หัวข้อการอบรม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค มีระยะเวลาการฝึกอบรม
3 วัน (18 ชั่วโมง) ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา

(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

(ก) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ข) การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

(ก) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน

(ข) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันโรคจากการทำงาน

(ค) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง

ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

(ก) การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

(ข) การฝึกปฏิบัติการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(ค) การฝึกปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุและการจัดทำรายงาน

ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้อบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และผ่านการอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” เรียบร้อยแล้ว

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด

ขอใบเสนอราคาจัดแบบภายใน (in-house)

ตารางอบรม Public

วันที่ 26 – 28 เม.ย. 60
วันที่ 24 – 26 พ.ค. 60
วันที่ 21 – 23 มิ.ย. 60

ค่าลงทะเบียน : 3,500 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 3,000 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 5 คนขึ้นไป ในหลักสูตรและรุ่นเดียวกัน)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แผนที่สถานที่อบรม

ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
(ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30)