Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และ ซ้อมอพยพหนีไฟ

หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (Crane)

Overhead Crane

หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ และ ผู้ควบคุม ปั้นจั่นชนิดเหนือศรีษะ Overhead Crane

รายละเอียด

Mobile Crane

หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ และ ผู้ควบคุม ปั้นจั่นชนิดรถปั้นจั่น Overhead Crane

รายละเอียด

Tower Crane

หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ และ ผู้ควบคุม ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง Tower Crane

รายละเอียด

หลักสูตร การใช้งานรถยก (Forklift)

[/toggle]

หลักสูตร การปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

Top