Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

[vc_row][vc_column][vc_column_text c_id=”.vc_1441625895861″ h1_css=”font-family:bangna-new;font-weight:900;”]

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

[/vc_column_text][vc_column_text c_id=”.vc_1441276438308″]

ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”2460″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” css_animation=”appear”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_message]กฎกระทรวงฯ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 30 กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_images_carousel images=”2464,2471,2470,2469,2468,2466,2467,2465″ img_size=”full” autoplay=”yes” wrap=”yes”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row p_top=”50″][vc_column][vc_column_text c_id=”.vc_1441627022298″ h3_css=”font-family:bangna-new;font-weight:900;”]

รายละเอียด การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

[/vc_column_text][vc_column_text c_id=”.vc_1441626971928″]ระยะเวลาการฝึกซ้อม    ระยะเวลา 3 ชั่วโมง (ระยะเวลาจะปรับตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสถานประกอบการลูกค้า)

ผู้เข้ารับการฝึกซ้อม    ลูกจ้างทุกคนของสถานประกอบการ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row p_top=”10″][vc_column width=”1/2″][vc_column_text c_id=”.vc_1441627090691″ h3_css=”font-family:bangna-new;font-weight:900;”]

ประชุมชี้แจงและซักซ้อมแผน

[/vc_column_text][vc_column_text c_id=”.vc_1441627189184″]ประชุมชี้แจงและซักซ้อมทีมดับเพลิง คณะกรรมการความปลอดภัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง (1) แผนการดับเพลิง (2) แผนการอพยพหนีไฟ (3) การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
[/vc_column_text][vc_images_carousel images=”2492,2493,2494,2491,2495″ img_size=”550×300″ autoplay=”yes” hide_pagination_control=”yes” wrap=”yes”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text c_id=”.vc_1441627109591″ h3_css=”font-family:bangna-new;font-weight:900;”]

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนี

[/vc_column_text][vc_column_text c_id=”.vc_1441627228010″]ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสถานประกอบการลูกค้า[/vc_column_text][vc_images_carousel images=”2498,2487,2490,2489,2496,2497,2488,2485″ img_size=”550×300″ autoplay=”yes” hide_pagination_control=”yes” wrap=”yes”][/vc_column][/vc_row]
Top