หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น
ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

อบรมดับเพลิง banner

ตารางอบรม Public

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
วันที่ 16 มิถุนายน 2560
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
วันที่ 15 กันยายน 2560
วันที่ 13 ตุลาคม 2560

ค่าลงทะเบียน : 2,000 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 1,800 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 3 คนขึ้นไป ในหลักสูตรและรุ่นเดียวกัน)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แผนที่สถานที่อบรม

ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
(ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30)

ขอใบเสนอราคาจัดแบบภายใน (in-house)

รายละเอียด หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น

ระยะเวลาการฝึกอบรม    ระยะเวลา 1 วัน ( ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม   ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นละไม่เกิน 60 คน

วุฒิบัตร  ได้รับวุฒิบัตรเป็นรายบุคคล

ใบอนุญาต หน่วยฝึกดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตอบรมดับเพลิงขั้นต้น

ช่วงเช้า การอบรมภาคทฤษฎี

การอบรมภาคทฤษฎีภายในห้องเรียน ใช้เทคนิคการฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการ
และ เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ด้วยอุปกรณ์จำลองและสาธิตต่าง ๆ

ช่วงบ่าย การอบรมภาคปฏิบัติ

การอบรมภาคปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติดับเพลิงประเภทต่างๆ
ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมครูฝึกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด

อุปกรณ์ สำหรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

ถาดฝึกดับเพลิงแบบไร้ควัน

ผู้เข้าอบรมจะฝึกอบรมด้วย “ถาดฝึกดับเพลิงแบบไร้ควัน” ไม่มีควันดำ และ กลิ่น ที่จะรบกวนอาคารข้างเคียง ระบบถาดดับเพลิงจะควบคุมเชื้อเพลิงและการจุดด้วยระบบไฟฟ้า สามารถเข้าฝึกดับเพลิงต่อเนื่องได้ทุกคน หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถหยุดการจ่ายเชื้อเพลิงได้ทันทีเพื่อความปลอดภัย

ฝึกดับเพลิง Class A

ฝึกดับเพลิงประเภทไม้และกระดาษ ด้วยถังดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดัน

ฝึกดับเพลิง Class B

ฝึกดับเพลิงประเภทน้ำมัน ด้วยถังดับเพลิงชนิดโฟม

ฝึกดับเพลิง Class B

ฝึกดับเพลิงที่เกิดจากก๊าส ด้วย ถาดฝึกดับเพลิงแบบไร้ควัน และ ถังดับเพลิงชนิด CO2

ฝึกดับเพลิง Class C

ฝึกดับเพลิงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดเพลิงไหม้ ด้วยถังดับเพลิงชนิด CO2