Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

หลักสูตร ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุม ปั้นจั่นชนิดเหนือศรีษะ (Overhead Crane)

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร พ.ศ. 2552

x ระยะเวลาอบรม 3 วัน ได้รับวุฒิบัติ 4 ผู้ 3 หลักสูตร (ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และ ผู้ควบคุม)

วันที่ 1

การอบรมภาคทฤษฎี
(1.1) ความรู้พื้นฐาน
(1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรฯ พ.ศ. 2552
(2) มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
(3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น
(4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก
(5) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
(6) ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น
(1.2) ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
(1.3) ระบบสัญญาณเตือน และ Limit switch

วันที่ 2
การอบรมภาคทฤษฎี
(1.4) การใช้สัญญาณมือ
(1.5) การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก
(1.6) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
(1.7) การประเมินน้ำหนักสงิ่ ของ
(1.8) การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา

การทดสอบภาคปฏิบัติ
(2.1) การวางแผนการยกอย่างปลอดภัยและพิจารณาพิกัดน้ำหนักที่จะยก
(2.2) การยกและเคลื่อนย้ายสงิ่ ของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย
(2.3) การให้สัญญาณการผูก มัด การยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องและปลอดภัย

มอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การอบรม

เดือน วันที่อบรม
กรกฎาคม 11 – 12 ก.ค. 62
สิงหาคม 15 – 16 ส.ค. 62
กันยายน 12 – 13 ก.ย. 62
ตุลาคม 10 – 11 ต.ค. 62
พฤศจิกายน 14 – 15 พ.ย. 62

ระยะเวลาอบรม
ระยะเวลา 2 วัน

ค่าลงทะเบียน
ราคาปกติ : 5,000 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 4,500 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 3 คนขึ้นไป)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่ฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
[ แผนที่ ]


รายละเอียดและใบสมัคร จองอบรมออนไลน์ ขอใบเสนอราคา inhouse

ภาพการอบรม

Tags: , , , ,

Top