Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การใช้งานรถยก (โฟล์คลิฟท์) อย่างปลอดภัย (Forklift Safety)

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการขับรถยกอย่างปลอดภัย และ เข้าใจวิธีการตรวจสภาพประจำวันก่อนใช้งานโฟร์คลิฟท์

เดือน วันที่อบรม
มีนาคม 13 มี.ค. 66
เมษายน 24 เม.ย. 66
พฤษภาคม 29 พ.ค. 66
มิถุนายน 19 มิ.ย. 66

ระยะเวลาอบรม
ระยะเวลา 1 วัน (08.30 – 16.00)
ลงทะเบียน 08.00 – 08.30 น.

ค่าลงทะเบียน
ราคาปกติ : 2,500 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 2,000 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 3 คนขึ้นไป)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่ฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
[ แผนที่ ]

forklift training

ระยะเวลาอบรม
ระยะเวลา 1 วัน (08.30 – 16.00)

กำหนดการอบรม

08.30 – 09.00 ทดสอบก่อนการอบรม

09.00 – 12.00
บรรยายทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ
– สาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถยก
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถยกแต่ละประเภท
– ส่วนประกอบและสัญลักษณ์ต่างๆของรถ
– การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเบื้องต้น
– การทำงานและระบบส่งกำลังของเครื่องยนต์
– ความรู้เกี่ยวกับก๊าซ LPG และการใช้งาน
– การใช้งาน, การชาร์ทและการดูแลรักษาแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า
– การหาค่าโหลดเซ็นเตอร์, จุดศูนย์ถ่วงของรถ, ความมัน่ คงของรถ, ข้อควรระวัง
– คุณสมบัติผู้ขับขี่และการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน
– ขั้นตอนปฏิบัติก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์และนำรถไปใช้งาน
– การเข้ารับสินค้าและนำสินค้าเข้าเก็บในชัน้ วาง
– อุบัติเหตุจากรถยก และการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
– ทดสอบภาคทฤษฎีและเฉลยข้อสอบ, ชี้แจงการสอบภาคปฏิบัติ

13.00 – 16.00
สาธิต ฝึกปฏิบัติภาคสนาม
– วิธีตรวจสอบตรวจสภาพประจำวันก่อนใช้งานโฟร์คลิฟท์
– ฝึกปฏิบัติและทดสอบการใช้งานโฟร์คลิฟท์

forklift training

รายละเอียดและใบสมัคร จองอบรมออนไลน์ ขอใบเสนอราคา inhouse

ผู้เข้ารับการอบรมต้องสามารถใช้รถฟอร์คลิฟท์ได้เบื้องต้น

Tags: , , ,

Top