Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การใช้งานรถยก (โฟล์คลิฟท์) อย่างปลอดภัย (Forklift Safety)

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการขับรถยกอย่างปลอดภัย และ เข้าใจวิธีการตรวจสภาพประจำวันก่อนใช้งานโฟร์คลิฟท์

เดือน วันที่อบรม
กรกฎาคม 18 ก.ค. 65
สิงหาคม 29 ส.ค. 65
กันยายน 26 ก.ย. 65
ตุลาคม 31 ต.ค. 65
พฤศจิกายน 28 พ.ย. 65
ธันวาคม 19 ธ.ค. 65

ระยะเวลาอบรม
ระยะเวลา 1 วัน (08.30 – 16.00)
ลงทะเบียน 08.00 – 08.30 น.

ค่าลงทะเบียน
ราคาปกติ : 2,000 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 1,800 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 3 คนขึ้นไป)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่ฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
[ แผนที่ ]

forklift training

ระยะเวลาอบรม
ระยะเวลา 1 วัน (08.30 – 16.00)

กำหนดการอบรม

08.30 – 09.00 ทดสอบก่อนการอบรม

09.00 – 12.00
บรรยายทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ
– สาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถยก
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถยกแต่ละประเภท
– ส่วนประกอบและสัญลักษณ์ต่างๆของรถ
– การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเบื้องต้น
– การทำงานและระบบส่งกำลังของเครื่องยนต์
– ความรู้เกี่ยวกับก๊าซ LPG และการใช้งาน
– การใช้งาน, การชาร์ทและการดูแลรักษาแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า
– การหาค่าโหลดเซ็นเตอร์, จุดศูนย์ถ่วงของรถ, ความมัน่ คงของรถ, ข้อควรระวัง
– คุณสมบัติผู้ขับขี่และการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน
– ขั้นตอนปฏิบัติก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์และนำรถไปใช้งาน
– การเข้ารับสินค้าและนำสินค้าเข้าเก็บในชัน้ วาง
– อุบัติเหตุจากรถยก และการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
– ทดสอบภาคทฤษฎีและเฉลยข้อสอบ, ชี้แจงการสอบภาคปฏิบัติ

13.00 – 16.00
สาธิต ฝึกปฏิบัติภาคสนาม
– วิธีตรวจสอบตรวจสภาพประจำวันก่อนใช้งานโฟร์คลิฟท์
– ฝึกปฏิบัติและทดสอบการใช้งานโฟร์คลิฟท์

forklift training

รายละเอียดและใบสมัคร จองอบรมออนไลน์ ขอใบเสนอราคา inhouse

ผู้เข้ารับการอบรมต้องสามารถใช้รถฟอร์คลิฟท์ได้เบื้องต้น

Tags: , , ,

Top