Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

รายละเอียดอบรม อับอากาศ ขอนแก่น

รายละเอียดและใบสมัคร จองอบรม ขอใบเสนอราคา inhouse

รายละเอียดการอบรม

วันที่ 19 ก.ค. 61
08.00 – 08.30 ลงทะเบียนเข้าอบรม
08.30 – 09.00 ทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test)
09.00 – 16.30 อบรมภาคทฤษฏี หัวข้อวิชาพื้นฐาน
17.00 ลงทะเบียนเข้าห้องพัก
18.00 – 19.00 รับประทานหารอาหารเย็น

วันที่ 20 ก.ค. 61
07.00 – 08.00 รับประทานหารอาหารเช้า
09.00 – 16.30 อบรมภาคทฤษฏี หัวข้อวิชาเฉพาะหลักสูตร 4 ผู้
18.00 – 19.00 รับประทานหารอาหารเย็น

วันที่ 21 ก.ค. 61
07.00 – 08.00 รับประทานหารอาหารเช้า
09.00 – 17.00 การฝึกภาคปฏิบัติ หลักสูตร 4 ผู้
การฝึกจำลองสถานการณ์
17.00 – 18.00 ทดสอบหลังการอบรม
พิธีมอบวุฒิบัตร

ค่าลงทะเบียน : 8,000 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 7,000 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 3 คนขึ้นไป ในหลักสูตรและรุ่นเดียวกัน)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่ฝึกอบรม
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ หลักสูตรรวม 4 ผู้ (ระยะเวลา 3 วัน)

วันที่ 1
08.00 – 17.00
ทดสอบภาคทฤษฎีก่อนการอบรม (Pre-test)

(1) อบรมภาคทฤษฏีหัวข้อวิชาพื้นฐาน (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง)
1.1 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
1.2 ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
1.3 การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
1.4 วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย (1 ชั่วโมง)
1.5 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
1.6 ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน (30 นาที)
1.7 บทบาท หน้าที่ของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน (30 นาที)

วันที่ 2
09.00 – 16.00
อบรมภาคทฤษฏี หลักสูตรรวม 4 ผู้ (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง)
(2) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
(3) เทคนิคการระบายอากาศ (1 ชั่วโมง)
(4) อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉิน และวิธีการหลีกหนีภัย (30 นาที)
(5) การสั่งให้หยุดทำงานชั่วคราว (30 นาที)
(6) การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศ (30 นาที)
(7) การดับเพลิงขั้นต้น (30 นาที)
(8) การช่วยเหลือและช่วยชีวิต (30 นาที)
(8) การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น (30 นาที)
ทดสอบภาคทฤษฎีหลังการอบรม (Post-test)

วันที่ 3
09.00 – 17.00
การฝึกภาคปฏิบัติ หลักสูตรรวม 4 ผู้ (ระยะเวลา 5 ชั่วโมง)
ฝึกปฏิบัติ การตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
ฝึกปฏิบัติ การระบายอากาศ
ฝึกปฏิบัติ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
ฝึกปฏิบัติ การดับเพลิงขั้นต้น
ฝึกปฏิบัติ การช่วยเหลือ และการช่วยชีวิต
ฝึกปฏิบัติ การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือเบื้องต้น
การจำลองสถานการณ์ (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)
การเข้าไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
การช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม สำหรับ หลักสูตร ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

(2) มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(ต้องมีใบรับรองแพทย์สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ ไม่ใช่ใบรับรองแพทย์ทั่วไป)

รายละเอียดและใบสมัคร จองอบรม ขอใบเสนอราคา inhouse

สถานฝึกอบรมและห้องพัก

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สถานีฝึก

สถานีฝึก วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น

หัองอบรม

หัองอบรม วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น

หัองพัก
ห้องพัก เป็นห้องปรับอากาศ พักห้องละ 5 คน
หัองพัก วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพการอบรม ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย กรุงเทพ

DSC_1038
DSC_0005
DSC_0840
DSC_1051
DSC_0820
DSC_1104
DSC_0877
DSC_0909
DSC_0249
DSC_0324
DSC_0243
DSC_1152
DSC_0213
DSC_0790
DSC_0983
DSC_0948
DSC_1029
DSC_1126
DSC_0182
DSC_1005
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Tags: , , , , ,

Top