Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

รายละเอียดอบรม อับอากาศ ขอนแก่น

รายละเอียดและใบสมัคร จองอบรม ขอใบเสนอราคา inhouse

รายละเอียดการอบรม

วันที่ 19 ก.ค. 61
08.00 – 08.30 ลงทะเบียนเข้าอบรม
08.30 – 09.00 ทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test)
09.00 – 16.30 อบรมภาคทฤษฏี หัวข้อวิชาพื้นฐาน
17.00 ลงทะเบียนเข้าห้องพัก
18.00 – 19.00 รับประทานหารอาหารเย็น

วันที่ 20 ก.ค. 61
07.00 – 08.00 รับประทานหารอาหารเช้า
09.00 – 16.30 อบรมภาคทฤษฏี หัวข้อวิชาเฉพาะหลักสูตร 4 ผู้
18.00 – 19.00 รับประทานหารอาหารเย็น

วันที่ 21 ก.ค. 61
07.00 – 08.00 รับประทานหารอาหารเช้า
09.00 – 17.00 การฝึกภาคปฏิบัติ หลักสูตร 4 ผู้
การฝึกจำลองสถานการณ์
17.00 – 18.00 ทดสอบหลังการอบรม
พิธีมอบวุฒิบัตร

ค่าลงทะเบียน : 8,000 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 7,000 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 3 คนขึ้นไป ในหลักสูตรและรุ่นเดียวกัน)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่ฝึกอบรม
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ หลักสูตรรวม 4 ผู้ (ระยะเวลา 3 วัน)

วันที่ 1
08.00 – 17.00
ทดสอบภาคทฤษฎีก่อนการอบรม (Pre-test)

(1) อบรมภาคทฤษฏีหัวข้อวิชาพื้นฐาน (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง)
1.1 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
1.2 ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
1.3 การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
1.4 วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย (1 ชั่วโมง)
1.5 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
1.6 ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน (30 นาที)
1.7 บทบาท หน้าที่ของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน (30 นาที)

วันที่ 2
09.00 – 16.00
อบรมภาคทฤษฏี หลักสูตรรวม 4 ผู้ (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง)
(2) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
(3) เทคนิคการระบายอากาศ (1 ชั่วโมง)
(4) อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉิน และวิธีการหลีกหนีภัย (30 นาที)
(5) การสั่งให้หยุดทำงานชั่วคราว (30 นาที)
(6) การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศ (30 นาที)
(7) การดับเพลิงขั้นต้น (30 นาที)
(8) การช่วยเหลือและช่วยชีวิต (30 นาที)
(8) การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น (30 นาที)
ทดสอบภาคทฤษฎีหลังการอบรม (Post-test)

วันที่ 3
09.00 – 17.00
การฝึกภาคปฏิบัติ หลักสูตรรวม 4 ผู้ (ระยะเวลา 5 ชั่วโมง)
ฝึกปฏิบัติ การตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
ฝึกปฏิบัติ การระบายอากาศ
ฝึกปฏิบัติ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
ฝึกปฏิบัติ การดับเพลิงขั้นต้น
ฝึกปฏิบัติ การช่วยเหลือ และการช่วยชีวิต
ฝึกปฏิบัติ การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือเบื้องต้น
การจำลองสถานการณ์ (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)
การเข้าไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
การช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม สำหรับ หลักสูตร ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

(2) มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(ต้องมีใบรับรองแพทย์สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ ไม่ใช่ใบรับรองแพทย์ทั่วไป)

รายละเอียดและใบสมัคร จองอบรม ขอใบเสนอราคา inhouse

สถานฝึกอบรมและห้องพัก

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สถานีฝึก

สถานีฝึก วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น

หัองอบรม

หัองอบรม วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น

หัองพัก
ห้องพัก เป็นห้องปรับอากาศ พักห้องละ 5 คน
หัองพัก วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพการอบรม ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย กรุงเทพ

Tags: , , , , ,

Top