Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้ช่วยเหลือ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2562

รายละเอียดการอบรม

หลักสูตร ผู้ช่วยเหลือ (3 วัน) ไม่ได้เปิดสอนแบบ public training
แนะนำเรียนหลักสูตร 4 ผู้ (ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน)
หากต้องการเรียน หลักสูตร ผู้ช่วยเหลือ โดยตรง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถาม

ตารางการอบรม หลักสูตร 4 ผู้ (ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน)

เดือน วันที่อบรม
มกราคม 18-21 ม.ค. 66
24-27 ม.ค. 66
กุมภาพันธ์ 1-4 ก.พ. 66
7-10 ก.พ. 66
15-18 ก.พ. 66
21-24 ก.พ. 66
มีนาคม 1-4 มี.ค. 66
8-11 มี.ค. 66
15-18 มี.ค. 66
22-25 มี.ค. 66
28-31 มี.ค. 66
เมษายน 5-8 เม.ย. 66
19-22 เม.ย. 66
25-28 เม.ย. 66
พฤษภาคม 3-6 พ.ค. 66
10-13 พ.ค. 66
17-20 พ.ค. 66
23-26 พ.ค. 66
30 พ.ค.-2 มิ.ย. 66
มิถุนายน 7-10 มิ.ย. 66
14-17 มิ.ย. 66
21-24 มิ.ย. 66
27-30 มิ.ย. 66

ค่าลงทะเบียน : 8,500 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 8,000 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 3 คนขึ้นไป ในหลักสูตรและรุ่นเดียวกัน)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่ฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้ช่วยเหลือ (ระยะเวลา 3 วัน)

วันที่ 1
08.00 – 08.30 ลงทะเบียนเข้าอบรม
08.30 – 09.00 ทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test)

09.00 – 16.30 อบรมภาคทฤษฏี (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง)
ก. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
ข. ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
ค. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน
และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
ง. วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย (1 ชั่วโมง)
จ. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต (1 ชั่วโมง)
ฉ. ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ และหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย (30 นาที)
ช. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน
ในที่อับอากาศ และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน
ในที่อับอากาศ (30 นาที)

วันที่ 2
09.00 – 16.30 อบรมภาคทฤษฏี (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง)
ซ. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบ
เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
ฌ. เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
ญ. อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกภัย (1 ชั่วโมง)
ฎ. การช่วยเหลือและช่วยชีวิต (1 ชั่วโมง)
ฏ. การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น (CPR) (2 ชั่วโมง)

วันที่ 3
09.00 – 16.30 อบรมภาคปฏิบัติ (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง)
ก. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
ข. เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
ค. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ (30 นาที)
ง. การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ (30 นาที)
จ. การช่วยเหลือและช่วยชีวิต (1 ชั่วโมง)
ฉ. การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น (CPR) (1 ชั่วโมง)
ช. สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศในสภาพปกติ และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (1 ชั่วโมง)
ทดสอบหลังการอบรม (Post-test)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) อายุ 18 ปีขึ้นไป
(2) มีใบรับรองแพทย์ว่าเข้าไปในที่อับอากาศได้
(3) มีวุฒิบัตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ตามกฎหมาย

รายละเอียดและใบสมัคร จองอบรม ขอใบเสนอราคา inhouse

ภาพการอบรม

Tags: , ,

Top