Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2562

รายละเอียดการอบรม

เดือน วันที่อบรม
มกราคม 29 ม.ค. 67
กุมภาพันธ์ 21 ก.พ. 67
มีนาคม 19 มี.ค. 67
เมษายน 23 เม.ย. 67
พฤษภาคม 23 พ.ค. 67
มิถุนายน 11 มิ.ย. 67

ค่าลงทะเบียน : 3,000 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 2,500 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 3 คนขึ้นไป ในหลักสูตรและรุ่นเดียวกัน)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่ฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย

กำหนดการอบรม หลักสูตร ผู้อนุญาต ( 7 ชั่วโมง)

08.00 ลงทะเบียนเข้าอบรม
08.00 – 08.30 ทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test)
08.30 – 15.00 อบรมภาคทฤษฏี (ระยะเวลา 5 ชั่วโมง)
ก. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
ข. ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
ค. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน
และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
ง. วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย (30 นาที)
จ. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต (30 นาที)
ฉ. ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ และหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย (30 นาที)
ช. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน
ในที่อับอากาศ และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน
ในที่อับอากาศ (30 นาที)
15.00 – 17.00 อบรมภาคปฏิบัติ (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)
ก. เทคนิคการตรวจสภาพพื้นที่และงาน ก่อนตัดสินใจอนุญาต (1 ชั่วโมง)
ข. เทคนิคในการควบคุมการทำงานในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
17.00 – 17.30 ทดสอบหลังการอบรม (Post-test)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) อายุ 18 ปีขึ้นไป
(2) มีใบรับรองแพทย์ว่าเข้าไปในที่อับอากาศได้
(3) มีวุฒิบัตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ตามกฎหมาย

รายละเอียดและใบสมัคร จองอบรม ขอใบเสนอราคา inhouse

ภาพการอบรม

Tags: , ,

Top