Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตรรวม 4 หลักสูตร

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2562

รายละเอียดการอบรม

เดือน วันที่อบรม
กันยายน 8 – 11 ก.ย. 64
ตุลาคม 6 – 9 ต.ค. 64
พฤศจิกายน 3 – 6 พ.ย. 64
ธันวาคม 1 – 4 ธ.ค. 64

ค่าลงทะเบียน : 8,000 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 7,000 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 3 คนขึ้นไป ในหลักสูตรและรุ่นเดียวกัน)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่ฝึกอบรม
อบรมภาคทฤษฎี ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 2 วัน
อบรมภาคปฏิบัติ ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย 2 วัน

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ หลักสูตรรวม 4 ผู้ (ระยะเวลา 4 วัน)

วันที่ 1
08.00 – 08.30 ลงทะเบียนเข้าอบรม
08.30 – 09.00 ทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test)
09.00 – 16.30 อบรมภาคทฤษฏี (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง)
ก. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
ข. ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
ค. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน
และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
ง. วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย (1 ชั่วโมง)
จ. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
ฉ. ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ และหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย (30 นาที)
ช. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน
ในที่อับอากาศ และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน
ในที่อับอากาศ (30 นาที)

วันที่ 2
09.00 – 16.30 อบรมภาคทฤษฏี (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง)
ซ. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบ
เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
ฌ. เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
ญ. การสั่งให้หยุดทำงานชั่วคราว (30 นาที)
ฎ. การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจในที่อับอากาศเกิดขึ้น
จากการทำงานในที่อับอากาศ (30 นาที)
ฏ. อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกภัย (1 ชั่วโมง)
ฒ. เทคนิคในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการป้องกันอันตราย (1 ชั่วโมง)
ณ. การควบคุมดูแล การใช้เครื่องป้องกัน และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
(1 ชั่วโมง)

วันที่ 3
09.00 – 16.30 อบรมภาคทฤษฏี (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
ฐ. การช่วยเหลือและช่วยชีวิต (1 ชั่วโมง)
ฑ. การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น (CPR) (2 ชั่วโมง)
อบรมภาคปฏิบัติ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
ซ. การช่วยเหลือและช่วยชีวิต (1 ชั่วโมง)
ฌ. การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น (CPR) (1 ชั่วโมง)
ญ. สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศในสภาพปกติ และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (1 ชั่วโมง)

วันที่ 4
09.00 – 16.30 อบรมภาคปฏิบัติ (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง)
ก. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
ข. เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
ค. เทคนิคการตรวจสภาพพื้นที่และงาน ก่อนตัดสินใจอนุญาต (1 ชั่วโมง)
ง. เทคนิคในการควบคุมการทำงานในที่อับอากาศ (30 นาที)
จ. การอนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการสื่อสาร (1 ชั่วโมง)
ฉ. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ (45 นาที)
ช. การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ (45 นาที)
ทดสอบหลังการอบรม (Post-test)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) อายุ 18 ปีขึ้นไป
(2) มีใบรับรองแพทย์ว่าเข้าไปในที่อับอากาศได้
(3) มีวุฒิบัตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ตามกฎหมาย

รายละเอียดและใบสมัคร จองอบรม ขอใบเสนอราคา inhouse

ภาพการอบรม

Tags: , , , , ,

Top