Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

ผู้ช่วยเหลือ

หลักสูตร การฝึกอบรมทบทวน ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (3 ชั่วโมง)

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 รายละเอียดการอบรม ภาพการอบรม

Tags: , , , ,

Read more

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ รวม 4 ผู้ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดการอบรม สถานฝึกอบรมและห้องพัก วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภาพการอบรม ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย กรุงเทพ

Tags: , , , , ,

Read more

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตรรวม 4 หลักสูตร

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 รายละเอียดการอบรม ภาพการอบรม

Tags: , , , , ,

Read more

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้ช่วยเหลือ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 รายละเอียดการอบรม ภาพการอบรม

Tags: , ,

Read more

Top