หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.)

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

หัวข้อการอบรม

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.)  มีระยะเวลาการฝึกอบรม
12 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา

(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

(ก) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง

(ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน

(ข) การสำรวจความปลอดภัย

(ค) การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

(ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

(จ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

(ฉ) การประชุมและการติดตามงาน

ระยะเวลา 7.5 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้อบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) ต้องเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) ของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด

ขอใบเสนอราคาจัดแบบภายใน (in-house)

ตารางอบรม Public

25 – 26 เม.ย. 60 – รร.คิงปาร์ค อเวนิว ถ.ศรีนครินทร์

8 – 9 พ.ค. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เอ็นวาย รังสิต คลอง 2

23 – 24 พ.ค. 60 – รร.คิงปาร์ค อเวนิว ถ.ศรีนครินทร์

7 – 8 มิ.ย. 60 – ศูนย์ฝึกอบรม เอ็นวาย รังสิต คลอง 2

20 – 21 มิ.ย. 60 – รร.คิงปาร์ค อเวนิวถ.ศรีนครินทร์

ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 2,250 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 5 คนขึ้นไป ในหลักสูตรและรุ่นเดียวกัน)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แผนที่สถานที่อบรม

รร.คิงปาร์ค อเวนิว ถ.ศรีนครินทร์

ศูนย์ฝึกอบรม เอ็นวาย รังสิต คลอง 2