เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป. บริหาร)

จองอบรม
Public Training ประจำปี 2558
เดือน วันที่อบรม
สิงหาคม วันที่ 19 – 20 ส.ค. 58
กันยายน วันที่ 23 – 24 ก.ย. 58
ตุลาคม วันที่ 20 – 21 ต.ค. 58
พฤศจิกายน วันที่ 25 – 26 พ.ย. 58
ธันวาคม วันที่ 17 – 18 ธ.ค. 58

ค่าลงทะเบียนอบรม ท่านละ 2,250 บาท (ไม่รวม Vat)
สมัคร 5 คนขึ้นไป/รุ่น ลด 10% เหลือ ท่านละ 2,000 บาท

สถานที่อบรม: โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ (ถนนกิ่งแก้ว ซอยกิ่งแก้ว 40/2)

รายละเอียด หลักสูตร อบรม จป. บริหาร สมัครเข้าอบรม หลักสูตร จป. บริหาร

รายละเอียด หลักสูตร อบรม จป.บริหาร

รายละเอียด หลักสูตร อบรม จป. บริหาร สมัครเข้าอบรม หลักสูตร จป. บริหาร

วันที่ 1
08:30 – 08:45 ลงทะเบียน
08:45 – 09:00 ทดสอบก่อนการอบรม
09:00 – 12:15 หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
13:15 – 16:30 หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

วันที่ 2
09:00 – 16:30 หมวดวิชาที่ 3 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ก) แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ข) แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน
(ค) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
16:30 – 17:00 ทดสอบหลังการอบรม และ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หมายเหตุ:
10.30 – 10.45 น. , 14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัติจะต้องเข้าอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาอบรมทั้งหมด และผ่านการทดสอบหลังการอบรม

ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์

พนักงานระดับบริหาร เช่น กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการโรงงาน และ ผู้จัดการทุกท่าน

อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ