Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

จป slide
jp_m1 (3)
jp_m1 (4)
jp_m1 (5)
jp_m1 (6)

รายละเอียดการอบรม

เดือน วันที่อบรม
พฤษภาคม 22 – 23 พ.ค. 61
มิถุนายน 19 – 20 มิ.ย. 61
กรกฎาคม 17 – 18 ก.ค. 61
สิงหาคม 21 – 22 ส.ค. 61
กันยายน 18 – 19 ก.ย. 61
ตุลาคม 30 – 31 ต.ค. 61
พฤศจิกายน 20 – 21 พ.ย. 61
ธันวาคม 18 – 19 ธ.ค. 61

ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท/ท่าน
ราคาพิเศษ : 2,250 บาท/ท่าน
(กรณีสมัครพร้อมกัน 5 คนขึ้นไป ในหลักสูตรและรุ่นเดียวกัน)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่ฝึกอบรม
รร.คิงปาร์ค อเวนิว ถ.ศรีนครินทร์

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีระยะเวลาการฝึกอบรม
12 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา

วันที่ 1
หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

วันที่ 2
หมวดวิชาที่ 3 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ก) แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ข) แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน
(ค) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

– ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารต้องเป็นลูกจ้างระดับบริหาร หรือนายจ้าง
– ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายละเอียดและใบสมัคร จองอบรม ขอใบเสนอราคา inhouse
Top