Trainer in Thai | Tel 02 328 2110 # 14 , 088-201-5745 | Fax 02 328 2160
อบรม สัมนา In-house Public Training โดย Trainer in Thai

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (อบรม จป. บริหาร)

รุ่นถัดไป วันพุธที่ 15 – วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557
โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ ถ.กิ่งแก้ว

รายละเอียด หลักสูตร อบรม จป.บริหาร สมัครเข้าอบรม หลักสูตร จป.บริหาร


รายละเอียด หลักสูตร อบรม จป.บริหาร

รายละเอียด หลักสูตร อบรม จป.บริหาร สมัครเข้าอบรม หลักสูตร จป.บริหาร

รุ่นถัดไป วันพุธที่ 15 – วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557
โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ ถ.กิ่งแก้ว


กำหนดการอบรม

วันที่ 1
08:30 – 08:45 ลงทะเบียน
08:45 – 09:00 ทดสอบก่อนการอบรม
09:00 – 12:15 หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
13:15 – 16:30 หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

วันที่ 2
09:00 – 16:30 หมวดวิชาที่ 3 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ก) แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ข) แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน
(ค) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
16:30 – 17:00 ทดสอบหลังการอบรม และ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หมายเหตุ:
10.30 – 10.45 น. , 14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัติจะต้องเข้าอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาอบรมทั้งหมด และผ่านการทดสอบหลังการอบรม

ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์


ผู้เข้ารับการอบรม

พนักงานระดับบริหาร เช่น กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการโรงงาน และ ผู้จัดการทุกท่าน


วิทยากร

อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ


ค่าลงทะเบียนอบรม

ท่านละ 2,000 บาท (ไม่รวม Vat)
ราคารวมค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และวุฒิบัตร แล้ว


แผนที่โรงแรม

แผนที่ โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ (ถนนกิ่งแก้ว)

โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ