Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

ติดตามงาน

เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล ในชีวิตการทำงานของบุคคลทั่วไปจะต้องเริ่มจากการเป็น “พนักงาน “ หรือ “เจ้าหน้าที่” เสียก่อน ทุกคนจึงต้องมี “หัวหน้างาน” คอยแจกจ่ายงานให้ หลายคนได้หัวหน้างานที่ดี ที่นอกจากเป็นหัวหน้างานแล้ว ยังเป็นเสมือน “พี่” ที่คอยสั่งสอนอบรม ให้คำแนะนำหลาย ๆ อย่าง และเมื่อเรามีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้างานบ้าง ก็จะต้องสวม “หมวก” ใบใหม่จากเดิมที่ใส่หมวก “พนักงาน” หรือ “เจ้าหน้าที่” มาเป็น “หัวหน้างาน” ซึ่งก็จะต้องมีบทบาทที่เปลี่ยนไปและจะต้องมีการมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเช่นกัน และขณะเดียวกันตนเองก็มีงานที่จะต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน จึงเป็นทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ที่หัวหน้างานจะต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้ภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทั้งของตนเอง และผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน วัตถุประสงค์ ( Objective ) 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงหลักการและความสำคัญของการมอบหมายงาน ควบคุมงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้หลักการเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงานและติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการ ( Training method […]

Tags: ,

Read more

Top