Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

Uncategorized

ON-THE-JOB TRAINING AND JOB INSTRUCTION

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อความสำเร็จขององค์กร 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะในการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา จนกระทั่งสามารถสอนงานในความรับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อวิชาในการสัมมนา 1. ความหมายและความสำคัญของการสอนงานในฐานะผู้บังคับบัญชา วัตถุประสงค์ – เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องความหมายของการสอน งาน (On the job training and job instruction) – เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการสอนงานที่มีต่อตนเอง, ผู้ใต้บังคับบัญชาและองค์กร 2. การวางแผนเตรียมการในการสอนงาน – การกำหนดวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ – เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดวัตถุประสงค์ใน การสอนให้ชัดเจนในเชิงพฤติกรรม เพื่อใช้สำหรับเป็นแนวทางใน 3. การลงมือสอน – หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ – ลำดับขั้นในการสอนของ G.R. Allen – เทคนิคการสอนงานโดยดำเนินการเป็นขั้นตอน วัตถุประสงค์ – เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่จนกระทั่งสามารถนำมา ประยุกต์ใช้กับการลงมือสอนงานจริง – เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบอกลำดับขั้นตอนในการสอนประเภทต่างๆ ได้ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 4. […]

Read more

ตัวชี้วัดในการดำเนินงาน KPIs

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันหลายองค์กรต่างมีความตระหนักดีว่า การกำหนดวิสัยทัศน์หรือจุดมุ่งหมายที่ ชัดเจนของ องค์กรรวมทั้งการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่รัดกุมนั้น เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะ นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ แต่สิ่งที่ยากกว่าการกำหนดวิสัยทัศน์และการวางแผนกลยุทธ์ รวมทั้งเป็นปัญหาที่หลายองค์กรมักจะประสบและเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุตาม วิสัยทัศน์ที่กำหนดได้ ก็คือการที่ไม่สามารถนำวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง นักวิชาการและที่ปรึกษาด้านระบบการบริหารจัดการหลายท่านต่างได้ระดมสมองร่วมกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้สรุปเป็นความเห็นที่ตรงกันว่าองค์กรควรมีการกำหนดตัวชี้วัดที่จำเป็น เพื่อเป็นเครื่องมือในการแปลงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์มาสู่การปฏิบัติโดยใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือช่วยสำหรับการกำหนดแผนงานและการจัดสรรงบประมาณประจำปี ใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารใช้ในการติดตามการดำเนินงานในส่วนต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารสามารถคาดการณ์ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือในการประเมินผลงาน โดยอาศัยหลักการที่ว่าเมื่อองค์กรประสบความสำเร็จ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องก็สมควรที่จะได้รับผลประโยชน์จากความสำเร็จนั้นอย่างยุติธรรม การตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารรวมทั้งพนักงานที่เข้าร่วมการสัมมนาสามารถสรุป “ตัวชี้วัดในการดำเนินงาน” เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัด 2.เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถกำหนดตัวชี้วัดที่จำเป็นของหน่วยงานได้ 3.เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำ ความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อการสัมมนา 1. ความหมายและความสำคัญของตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 2. ประโยชน์และความจำเป็นของตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 3. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงาน 4. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่นิยมใช้ในประเทศไทย 5. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานกับวัตถุประสงค์คุณภาพ 6. สรุปเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินผล วิธีการสัมมนา การบรรยายโดยทีมวิทยากรและการฝึกปฏิบัติ ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (09.00-16.00 น.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. […]

Tags:

Read more

เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล ในชีวิตการทำงานของบุคคลทั่วไปจะต้องเริ่มจากการเป็น “พนักงาน “ หรือ “เจ้าหน้าที่” เสียก่อน ทุกคนจึงต้องมี “หัวหน้างาน” คอยแจกจ่ายงานให้ หลายคนได้หัวหน้างานที่ดี ที่นอกจากเป็นหัวหน้างานแล้ว ยังเป็นเสมือน “พี่” ที่คอยสั่งสอนอบรม ให้คำแนะนำหลาย ๆ อย่าง และเมื่อเรามีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้างานบ้าง ก็จะต้องสวม “หมวก” ใบใหม่จากเดิมที่ใส่หมวก “พนักงาน” หรือ “เจ้าหน้าที่” มาเป็น “หัวหน้างาน” ซึ่งก็จะต้องมีบทบาทที่เปลี่ยนไปและจะต้องมีการมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเช่นกัน และขณะเดียวกันตนเองก็มีงานที่จะต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน จึงเป็นทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ที่หัวหน้างานจะต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้ภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทั้งของตนเอง และผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน วัตถุประสงค์ ( Objective ) 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงหลักการและความสำคัญของการมอบหมายงาน ควบคุมงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้หลักการเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงานและติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการ ( Training method […]

Tags: ,

Read more

วุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักการและเหตุผล ความสุขในการทำงาน คือการมีบรรยากาศในการทำงานที่ดี หากพนักงานในหน่วยงานมีการประสานงานที่ดี มีความเข้าใจกัน มีการสื่อสารที่ดีต่อกัน รวมทั้งมีเหตุมีผล รู้จักควบคุมอารมณ์ และมีความเป็นผู้ใหญ่ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความโต้แย้งกับหัวหน้างาน การผิดใจกับเพื่อนร่วมงานก็จะลดน้อยลงทำให้การทำงานมีความราบรื่น ดังนั้น การอบรมหลักสูตร “EQเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน”จะทำให้พนักงานของท่านสามารถควบคุมและปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถเกี่ยวข้องกับบุคคลระดับต่างๆ ได้อย่างกลมกลืนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้รับทราบจุดอ่อน จุดแข็งในตนเองเกี่ยวกับ EQ และสามารถพัฒนา 2 จุดนี้ ให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้พัฒนา EQ จนสามารถเข้ากับบุคคลในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและลูกน้องได้เป็นอย่างดี 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับบุคคลระดับต่างๆ มีความสุขและประสบความสำเร็จในการทำงาน หัวข้อในการฝึกอบรม 1. ความรู้ ความเข้าใจและความหมายเรื่อง “EQ” 2. องค์ประกอบหลักที่สำคัญของ “EQ” 3. ลักษณะต่างๆ ของอารมณ์บุคคลที่แสดงออก 4. สิ่งชี้วัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวเกี่ยวกับ “EQ” ในตัวบุคคล 5. […]

Read more

การจัดทำ Competency เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน

หลักการและเหตุผล “บุคลากร” เป็นทรัพยากรที่สำคัญในองค์กร ที่ทุกองค์กรต้องมั่นใจว่าบุคลากรที่อยู่ มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น องค์กรจึงต้องให้ความสนใจในการหาเครื่องมือหรือเทคนิคการบริหารงานจัดการที่สามารถใช้วัด และประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรในหลายๆ มิติ เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมกับองค์กรที่สุด และเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการคนเพื่อให้ได้ผลงานก็คือ “Competency Management” หัวข้อการสัมมนา • การจัดคนให้ตรงกับงานในแบบเดิม • ที่มาและแนวคิดของ Competency • ความหมายของ Competency • ประเภทของ Competency • ใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Competency • การกำหนด Competency สำหรับกลุ่มงานในองค์กร • Competency กับการบริหารคน • ขั้นตอนในการนำ Competency มาใช้ในองค์กร • การประเมินหาความสามารถของพนักงานกับความคาดหวังขององค์กร ระยะเวลา 1-2 วัน (09.00-16.00 น.) วิธีการฝึกอบรม บรรยาย ฝึกปฏิบัติ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. […]

Read more

การวิเคราะห์ความปลอดภัย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงอันตรายจากการทำงาน / ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและนำไปจัดทำมาตรฐานในการทำงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ หัวข้อในการฝึกอบรม 1. ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ 2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)  เทคนิคขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย  แบ่งกลุ่มวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Workshop)  แสดงและสรุปผลงานกลุ่ม 3. เทคนิคขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน (SSOP) โดยประยุกต์  เทคนิคขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการทำงานเพื่อปลอดภัย  แบ่งกลุ่มจัดทำมาตรฐาน (Workshop)  แสดงและสรุปผลงานกลุ่ม 4. เทคนิคขั้นตอนการจัดทำ Job/Task Analysis  เทคนิคขั้นตอนการจัดทำ Job/Task Analysis  ประโยชน์ของการจัดทำ Job/Task Analysis  ตัวอย่างการจัดทำ Job/Task Analysis วิธีการฝึกอบรม บรรยาย กลุ่มเป้าหมาย พนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไปและผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” มาแล้ว จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประมาณ 30 – 50 […]

Read more

การใช้มอเตอร์ในอุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับมอเตอร์เข้าใจหลักการพื้นฐานของมอเตอร์ 2. เข้าใจหลักการป้องกันและบำรุงรักษามอเตอร์ 3. สามารถเลือกใช้มอเตอร์และระบบควบคุมได้อย่างถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่การใช้มอเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ขบวน-การผลิตมีความน่าเชื่อถือ และประหยัดพลังงาน เนื้อหา 1. มอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนในอุตสาหกรรม 2. หลักการควบคุมของมอเตอร์ในอุตสาหกรรม 3. วิธีการเลือกใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนในอุตสาหกรรม 4. การประยุกต์ใช้งานมอเตอร์ขับเคลื่อนในงานอุตสาหกรรม 5. หลักการทำงานของมอเตอร์ในอุตสาหกรรม 6. การควบคุมความเร็วและแรงบิดของมอเตอร์ 7. การป้องกันและบำรุงรักษามอเตอร์ ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน รูปแบบการอบรม : บรรยาย, ปฏิบัติการ คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม : ระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้างาน ระดับวิศวกร ระดับบริหาร [spacing amount=10″]“

Read more

การขับรถ Forklift อย่างถูกวิธี

หลักการและเหตุผล ในยุคที่มีการแข่งขันด้านคุณภาพและมาตรฐานการทำงานภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนขั้นตอนการผลิตและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานลดการสูญเสียของการผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้ส่วนหนึ่ง วัตถุประสงค์ การพัฒนาประสิทธิภาพ และความสามารถของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ เครื่องจักร มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะ “รถฟอร์คลิฟท์” เป็นเครื่องจักรที่สำคัญในกระบวนการขนย้าย (Material Handling) ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ให้ถูกวิธีและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง มีทักษะการขับที่ดีและลดอุบัติ ทำให้เกิดความปลอดภัย เหล่านี้ ก็ส่งผลให้องค์กรเกิดความมั่นคง มีมาตรฐานการทำงานและสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9000 และ TS 16949 สามารถแข่งขันในการตลาดได้ สิ่งที่คุณจะได้ 1. สามารถใช้รถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกวิธี 2. มีทักษะในการตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 3. ป้องกันรถฟอร์คลิฟท์เสียกระทันหัน (Break Down) 4. เพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา ควรเป็นผู้ที่มีหน้าที่ด้านขับรถยกโดยตรง พนักงานซ่อมบำรุง, พนักงานที่มีความรับผิดชอบด้านนี้ (ต้องขับรถยกเป็นแล้ว) ระยะเวลาในการอบรม : รุ่นละ 2 วัน วิธีการฝึกอบรม : ทฤษฏี และปฏิบัติ วิทยากร คุณนัทธี จันทนวงษ์ […]

Read more

Safety Walk Rally

หลักการและเหตุผล การดำเนินงานด้านความปลอดภัย หัวใจสำคัญคือการทำงานเป็นทีม เพราะการดำเนินงานความปลอดภัย โดยบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนั้น จะไม่ประสบความสำเร็จเลย ถ้าทุกคนทุกหน่วยงานไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัย ดังนั้น การฝึกอบรมให้พนักงานรู้จักการทำงานเป็นทีม และกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัย จะทำให้การทำงานในองค์กรด้านความปลอดภัย ง่ายและมีการประสานสัมพันธ์ที่ดีซึ่งการและกัน นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรต่อไป หัวข้อการฝึกอบรม 1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อความปลอดภัย 2. กิจกรรมฐานสัมพันธ์ – ห่วงสัมพันธ์ – เน้นการวางแผน เพื่อมุ่งสู่ความปลอดภัยในการทำงาน – เขียนชื่อสื่อสาร – เน้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทีมงานความปลอดภัย – สายใยสัมพันธ์ – เน้นจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี – สู่เส้นชัย – เน้นการทำงานมุ่งสู่เป้าหมายด้วยทีมงาน เพื่อลดอุบัติเหตุและ ความสูญเสีย 3. กิจกรรม มุ่งสู่ความปลอดภัย ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 4. กิจกรรมอำลา เน้นกระตุ้นจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญความปลอดภัย ผู้เข้าอบรม พนักงาน , หัวหน้างาน และ ผู้จัดการหน่วยงาน/ ผู้บริหาร ระยะเวลาฝึกอบรม 2 […]

Read more

KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

หลักการและเหตุผล อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมทำให้เกิดความสูญเสียมากมาย ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน รวมทั้งขวัญ กำลังใจของพนักงาน อีกด้วย ดังนั้นการลดอุบัติเหตุจึงเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และต้องทำเป็นทีมทำเพียงลำพังไม่ได้ การปรึกษาหารือกันอย่างเป็นระบบ ฝึกการเตือนตนให้ระวังภัยก่อนการทำงานหรือหยั่งรู้ระวังอันตราย นั้นคือ การนำ KYT หรือ การฝึกให้ระวังอันตราย มาใช้ในสถานที่ทำงาน เพื่อลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ จึงมีผลสำคัญให้อุบัติเหตุลดลง ลดความสูญเสียต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อการฝึกอบรม 1. ความหมายและความสำคัญของการฝึกให้ระวังอันตราย ( KYT ) 2. ขั้นตอนของกิจกรรมการฝึกให้ระวังอันตราย ( KYT ) 3. วิธีการเขียนรายงาน “ การฝึกให้ระวังอันตราย ( KYT ) ” 4. 3 ขั้นตอน ในการฝึกให้ระวังอันตราย 5. ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มการฝึกให้ระวังอันตราย ( KYT ) 6. การนำเทคนิค KYT ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน ผู้เข้าอบรม […]

Read more

1 2 3 12
Top