Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

EQ

วุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักการและเหตุผล ความสุขในการทำงาน คือการมีบรรยากาศในการทำงานที่ดี หากพนักงานในหน่วยงานมีการประสานงานที่ดี มีความเข้าใจกัน มีการสื่อสารที่ดีต่อกัน รวมทั้งมีเหตุมีผล รู้จักควบคุมอารมณ์ และมีความเป็นผู้ใหญ่ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความโต้แย้งกับหัวหน้างาน การผิดใจกับเพื่อนร่วมงานก็จะลดน้อยลงทำให้การทำงานมีความราบรื่น ดังนั้น การอบรมหลักสูตร “EQเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน”จะทำให้พนักงานของท่านสามารถควบคุมและปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถเกี่ยวข้องกับบุคคลระดับต่างๆ ได้อย่างกลมกลืนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้รับทราบจุดอ่อน จุดแข็งในตนเองเกี่ยวกับ EQ และสามารถพัฒนา 2 จุดนี้ ให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้พัฒนา EQ จนสามารถเข้ากับบุคคลในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและลูกน้องได้เป็นอย่างดี 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับบุคคลระดับต่างๆ มีความสุขและประสบความสำเร็จในการทำงาน หัวข้อในการฝึกอบรม 1. ความรู้ ความเข้าใจและความหมายเรื่อง “EQ” 2. องค์ประกอบหลักที่สำคัญของ “EQ” 3. ลักษณะต่างๆ ของอารมณ์บุคคลที่แสดงออก 4. สิ่งชี้วัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวเกี่ยวกับ “EQ” ในตัวบุคคล 5. […]

Read more

การแก้ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ

หลักการและเหตุผล ปัญหาเป็นเรื่องปกติที่จะมีเกิดขึ้นในหน่วยงาน ปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และอาจเกิดขึ้นได้โดยที่เราสามารถคาดคิดมาก่อนหรือไม่ก็ได้ ปัญหาบางเรื่องควบคุมไม่ให้เกิดได้ ในขณะที่บางเรื่องควบคุมไม่ได้ เราสามารถแก้ไขปัญหาให้บรรเทาเบาบางได้หรือลดขนาดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้น้อยลงได้ ถ้าเรามีหลักการในการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ การตัดสินใจเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อการแก้ปัญหา เพราะเป็นส่วนที่มี อิทธิพลและผลกระทบให้ปัญหาสามารถคลี่คลายหรือขยายตัวมากยิ่งขึ้น การตัดสินใจอย่างมีหลักวิธีที่ถูกต้องจะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นลดขนาดความเสียหายลงหรือหมดไป การทำงานของบุคคลใน หน่วยงานก็จะกลับคืนสู่สภาพปกติ หน่วยงานก็จะมีความสงบสุขและเอกภาพในทีมงานกลับคืนมา ตลอดจนการทำงานของบุคคลจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดั่งเดิม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาต่างๆ ที่ต้องเผชิญได้อย่างทันท่วงที สามารถ แก้ปัญหานั้นๆ ให้ผ่านไอย่างมีระบบ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปเป็นเครื่องมือใช้ประกอบการบริหารงานให้สัมฤทธิ์ผลเพื่อนำไปสู่ปรสิทธิ ภาพโดยรวมขององค์กรได้โดยเร็ว หัวข้อวิชาการอบรม 1.ขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 2.เกณฑ์การวิเคราะห์ปัญหา 3.การค้นหาปัญหาที่แท้จริงและวิธีขจัดสาเหตุของปัญหานั้น 4.การกำหนดทางเลือกหลายๆ ทางสำหรับการแก้ปัญหา 5.การเลือกทางออกที่ดีที่สุดแลขจัดความขัดแย้งที่สร้างปัญหา 6.การประเมินผลและทดสอบการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 7. Work Shop คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ระดับผู้บริหาร, ระดับวิศวกรและระดับหัวหน้างาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้อบรมได้เพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับ “การแก้ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ” มากขึ้น สามารถนำความรู้ ไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับของฝ่ายบริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน 2. ผู้อบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงเรื่องสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “การแก้ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ” […]

Read more

การบริหารความขัดแย้ง

หลักการและเหตุผล ในอดีตตั้งแต่มนุษย์เริ่มอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ก็เริ่มมีความขัดแย้งกันขึ้นในสังคม มีผู้กล่าวว่าความขัดแย้งเริ่มมีขึ้นเมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ระดับความซับซ้อนของความขัดแย้งมีตั้งแต่น้อยจนถึงซับซ้อนมาก ความขัดแย้งในสัตว์ก็มีแต่เป็นลักษณะที่ไม่ซับซ้อน(simple or instinct conflict) เช่น การแย่งอาหาร การแย่งตัวเมียเป็นต้น แต่ในมนุษย์ซึ่งมีความคิด มีอารมณ์ มีการวางแผนซับซ้อน ความขัดแย้งในสังคมยิ่งทวีความซับซ้อนยุ่งมากขึ้นเท่านั้น ความขัดแย้งในสังคมมีตั้งแต่หน่วยเล็กคือครอบครัว หน่วยงาน ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับระหว่างประเทศ ดังนั้น จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ เพื่อบรรเทาความขัดแย้งให้เบาบางลงจนถึงหมดไปได้ ความขัดแย้งในสังคมหรือองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่ต้องมีในสังคมและองค์กรที่บริหารงานในระบอบประชาธิปไตย ความขัดแย้งในด้านความคิดก่อให้เกิดความเจริญกับองค์กรและประเทศชาติอย่างมาก ความขัดแย้งเมื่อถึงจุดสรุปก็จะนำไปสู่ความสร้างสรรค์ให้กับองค์กรได้อย่างเหลือเชื่อ ดังนั้น หลักสูตร “การบริหารความขัดแย้ง” (Conflict Management) จะช่วยสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานแต่ละวัน พนักงานที่อยู่ร่วมกันในองค์กร ถ้ามนุษย์ทุกคนที่ล้วนแล้วแต่มีชีวิตและความรู้สึก ต่างส่งกระแสที่ดีต่อกันในการทำงาน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทำให้บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมลดความสดชื่นรื่นรมย์อย่างน่าใจหายก็คือการขาดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงาน ฉะนั้นมาเริ่มต้นปรับปรุงตัวกันใหม่ เพื่อให้สร้างองค์กรให้น่าอยู่ น่าทำงานโดยเริ่มจากตัวเอง สำรวจความผิดพลาดของตน เพิ่มความเข้าใจผู้อื่นให้มาก เน้นการสื่อสาร เน้นการทำงานที่มุ่งวัตถุประสงค์ร่วม เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง ส่วนตัว เน้นแก้ที่ตัวปัญหา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเป็นหัวหน้างานที่ดี 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างสัมพันธภาพในงาน 3. รวมถึงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติต่าง […]

Read more

วุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) เพื่อการปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

หลักการและเหตุผล ความสุขในการทำงาน คือการมีบรรยากาศในการทำงานที่ดี หากพนักงานในหน่วยงานมีการประสานงานที่ดี มีความเข้าใจกัน มีการสื่อสารที่ดีต่อกัน รวมทั้งมีเหตุมีผล รู้จักควบคุมอารมณ์ และมีความเป็นผู้ใหญ่ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความโต้แย้งกับหัวหน้างาน การผิดใจกับเพื่อนร่วมงานก็จะลดน้อยลงทำให้การทำงานมีความราบรื่น ดังนั้น การอบรมหลักสูตร “EQเพื่อการปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน”จำทำให้พนักงานของท่านสามารถควบคุมและปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถเกี่ยวข้องกับบุคคลระดับต่างๆ ได้อย่างกลมกลืนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้รับทราบจุดอ่อน จุดแข็งในตนเองเกี่ยวกับ EQ และสามารถพัฒนา 2 จุดนี้ ให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้พัฒนา EQ จนสามารถเข้ากับบุคคลในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและลูกน้องได้เป็นอย่างดี 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับบุคคลระดับต่างๆ มีความสุขและประสบความสำเร็จในการทำงาน หัวข้อในการฝึกอบรม 1. ความรู้ ความเข้าใจและความหมายเรื่อง “EQ” 2. องค์ประกอบหลักที่สำคัญของ “EQ” 3. ลักษณะต่างๆ ของอารมณ์บุคคลที่แสดงออก 4. สิ่งชี้วัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวเกี่ยวกับ “EQ” ในตัวบุคคล 5. […]

Read more

Top