Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

Self Development

วุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักการและเหตุผล ความสุขในการทำงาน คือการมีบรรยากาศในการทำงานที่ดี หากพนักงานในหน่วยงานมีการประสานงานที่ดี มีความเข้าใจกัน มีการสื่อสารที่ดีต่อกัน รวมทั้งมีเหตุมีผล รู้จักควบคุมอารมณ์ และมีความเป็นผู้ใหญ่ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความโต้แย้งกับหัวหน้างาน การผิดใจกับเพื่อนร่วมงานก็จะลดน้อยลงทำให้การทำงานมีความราบรื่น ดังนั้น การอบรมหลักสูตร “EQเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน”จะทำให้พนักงานของท่านสามารถควบคุมและปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถเกี่ยวข้องกับบุคคลระดับต่างๆ ได้อย่างกลมกลืนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้รับทราบจุดอ่อน จุดแข็งในตนเองเกี่ยวกับ EQ และสามารถพัฒนา 2 จุดนี้ ให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้พัฒนา EQ จนสามารถเข้ากับบุคคลในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและลูกน้องได้เป็นอย่างดี 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับบุคคลระดับต่างๆ มีความสุขและประสบความสำเร็จในการทำงาน หัวข้อในการฝึกอบรม 1. ความรู้ ความเข้าใจและความหมายเรื่อง “EQ” 2. องค์ประกอบหลักที่สำคัญของ “EQ” 3. ลักษณะต่างๆ ของอารมณ์บุคคลที่แสดงออก 4. สิ่งชี้วัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวเกี่ยวกับ “EQ” ในตัวบุคคล 5. […]

Read more

เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

หลักการและเหตุผล ปัญหาเป็นเรื่องปกติที่จะมีเกิดขึ้นในหน่วงงาน ปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และอาจเกิดขึ้นโดยที่เราสามารถคาดคิดมาก่อนหรือไม่ก็ได้ ปัญหาบางเรื่องควบคุมไม่ให้เกิดได้ ในขณะที่บางเรื่องควบคุมไม่ได้ เราสามารถแก้ไขปัญหาให้ถูกจุกและให้บรรเทาเบาบางได้หรือลดขนาดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้น้อยลงได้ ถ้าเรามีหลักการในการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์1 . เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนและทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่อง “การแก้ปัญหาและตัดสินใจ” 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงสาเหตุหรือที่มาของปัญหาต่างๆ พร้อมแนวทางการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง สามารถอธิบายและขจัดอุปสรรค/ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำกับดูแลบุคคลในสังกัดและงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและไร้ปัญหา ปราศจากภาวะกดดันที่จะมากระทบต่อความเป็นอยู่หรือการทำงานของสมาชิกในหน่วยงาน 4. เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความเป็นหัวหน้าในอีกด้านหนึ่งคือ “การแก้ปัญหาและตัดสินใจ”ให้มีประสิทธิภาพ และผลลัพธ์จากการแก้ไขปัญหาต่างๆ นั้นได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิผล หัวข้อในการฝึกอบรม ก. การปรุงแต่งความคิดพื้นฐานก่อนเข้าสู่เนื้อหา (INTRODUCTON) 1. มุมมองต่างๆ ของบุคคลทั่วไปในการมองปัญหาที่เกิดขึ้น 2. ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันในเรื่อง “วิสัยทัศน์” (VISION) กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 3. ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง “ความคิดสร้างสรรค์” (CREATIVE THINKING) 4. ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคทำให้บุคคลไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ในตัวเอง 5. ลักษณะ 10 ประการที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลมีความคิดสร้างสรรค์ 6. ปัจจัยพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้นำในการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพที่กว้างไกล (WIDE & RIGHT) ข. […]

Read more

การตัดสินใจแบบกลุ่มด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ลำดับชั้น

หลักการและเหตุผล การตัดสินใจแบบกลุ่มเป็นปัญหาหนึ่งที่มีความซับซ้อนในการตัดสินใจ เนื่องจากจะต้องอาศัยประสบการณ์ในการตัดสินใจแล้วยังต้องหาวิธีการพิจารณาและสรุปผลที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การตัดสินใจที่ดีที่สุด โดยเฉพาะการตัดสินใจแบบกลุ่มและปัญหามีหลายหลักเกณฑ์ด้วยแล้วยิ่งมีความยากในการตัดสินใจมากขึ้นเนื่องจากความลำเอียงและการพิจารณาที่ไม่ละเอียดถี่ถ้วนที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่มตัดสินใจนั้นๆ โดยทั่วไปแล้วลักษณะปัญหาทางด้านการตัดสินใจนั้นมีแนวทางในการแก้ปัญหาอยู่หลายรูปแบบ แต่จุดประสงค์โดยรวมนั้น ก็เพื่อทำการเลือก เป้าหมาย (Objective) ที่ดีที่สุด ในทางเลือก (Alternative) ที่มีภายใต้ข้อกำหนดของการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ (Criteria) แต่ละด้านในแต่ละระดับ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกระบวนการคร่าวๆที่เราจะหาคำตอบของการตัดสินใจได้นั้น ก็จะต้องทำการวางเป้าหมายประเด็นปัญหาที่เราต้องการ ก่อนหลังจากนั้นทำการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา แล้วจึงทำการเลือกกระบวนการที่จะนำมาทำการตัดสินใจที่มีมากมายหลายรูปแบบ ก่อนที่จะทำการประเมินและตัดสินใจเป็นลำดับ สำหรับหลักสูตรการอบรม เรื่อง การตัดสินใจแบบกลุ่มด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ลำดับชั้น นี้ เป็นการนำเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาการตัดสินใจที่ซับซ้อนวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิธีการได้อย่างรวดเร็วและสามารถประยุกต์ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ง่ายทำให้สามารถนำไปใช้ได้จริงภายหลังการอบรมต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงกระบวนการในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 2. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงกระบวนการการตัดสินใจแบบกลุ่มด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ลำดับชั้น 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์กระบวนการการตัดสินใจแบบกลุ่มด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ลำดับชั้นร่วมกับโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Excel ได้ หัวข้อวิชาการอบรม 1.กระบวนการในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 2.กระบวนการของการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ 3.วิธีการตัดสินใจที่ดี 4.วิธีการวิเคราะห์กระบวนการลำดับชั้น 5.ตัวอย่างการประยุกต์ใช้และแนวทางการเขียนโปรแกรม Microsoft Excel คุณสมบัติผู้เข้าอบรม หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 2. ผู้เรียนทราบและเข้าใจถึงกระบวนการการตัดสินใจแบบกลุ่มด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ลำดับชั้น วิธีการคำนวณ การสรุปผล 3. […]

Read more

การแก้ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ

หลักการและเหตุผล ปัญหาเป็นเรื่องปกติที่จะมีเกิดขึ้นในหน่วยงาน ปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และอาจเกิดขึ้นได้โดยที่เราสามารถคาดคิดมาก่อนหรือไม่ก็ได้ ปัญหาบางเรื่องควบคุมไม่ให้เกิดได้ ในขณะที่บางเรื่องควบคุมไม่ได้ เราสามารถแก้ไขปัญหาให้บรรเทาเบาบางได้หรือลดขนาดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้น้อยลงได้ ถ้าเรามีหลักการในการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ การตัดสินใจเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อการแก้ปัญหา เพราะเป็นส่วนที่มี อิทธิพลและผลกระทบให้ปัญหาสามารถคลี่คลายหรือขยายตัวมากยิ่งขึ้น การตัดสินใจอย่างมีหลักวิธีที่ถูกต้องจะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นลดขนาดความเสียหายลงหรือหมดไป การทำงานของบุคคลใน หน่วยงานก็จะกลับคืนสู่สภาพปกติ หน่วยงานก็จะมีความสงบสุขและเอกภาพในทีมงานกลับคืนมา ตลอดจนการทำงานของบุคคลจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดั่งเดิม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาต่างๆ ที่ต้องเผชิญได้อย่างทันท่วงที สามารถ แก้ปัญหานั้นๆ ให้ผ่านไอย่างมีระบบ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปเป็นเครื่องมือใช้ประกอบการบริหารงานให้สัมฤทธิ์ผลเพื่อนำไปสู่ปรสิทธิ ภาพโดยรวมขององค์กรได้โดยเร็ว หัวข้อวิชาการอบรม 1.ขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 2.เกณฑ์การวิเคราะห์ปัญหา 3.การค้นหาปัญหาที่แท้จริงและวิธีขจัดสาเหตุของปัญหานั้น 4.การกำหนดทางเลือกหลายๆ ทางสำหรับการแก้ปัญหา 5.การเลือกทางออกที่ดีที่สุดแลขจัดความขัดแย้งที่สร้างปัญหา 6.การประเมินผลและทดสอบการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 7. Work Shop คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ระดับผู้บริหาร, ระดับวิศวกรและระดับหัวหน้างาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้อบรมได้เพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับ “การแก้ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ” มากขึ้น สามารถนำความรู้ ไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับของฝ่ายบริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน 2. ผู้อบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงเรื่องสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “การแก้ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ” […]

Read more

ภาวะผู้นำและศิลปะในการบริหารคน

ความสำคัญ การปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานมีความต้องการเป็นอย่างยิ่ง ผู้นำถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยผลักดันการทำงานของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไปได้ด้วยดีและบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น ผู้นำในอุดมคติ จึงควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้าน หลักการเป็นผู้นำ ศิลปะในการบริหารคน เพื่อสร้างทักษะและทัศนคติต่อพฤติกรรมในการเป็นหัวหน้างานที่ดี เพื่อนำทีมงานของตนไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเป็นผู้นำที่ทุกคนต้องการ 2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง 3. เพื่อให้ทราบทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้นำและสามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายได้อย่างถูกต้อง สิ่งที่ท่านจะได้รับ 1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับทราบถึงแนวทางและวิธีการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง 2. ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาแนวคิดและรูปแบบในการเป็นผู้นำ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 3. มีเจตคติที่ดีต่อการบังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อผลักดัน นโยบายและเป้าหมายขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา : ระดับหัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วิธีการอบรมและสัมมนา : บรรยายสรุป, กรณีศึกษา, วีดีโอ, ฝึกปฏิบัติ,บทบาทสมมุติ หัวข้อการอบรมและสัมมนา วันแรก-เช้า 1. ภาวะผู้นำ (Leadership) • ความหมายของผู้นำและภาวะผู้นำ • แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้นำ • […]

Read more

เทคนิคการวิเคราะห์คน สำหรับ ผู้จัดการ

1. การพัฒนาตนเองด้วยศาสตร์แห่งการวิเคราะห์คนที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก o หลักการและแนวคิดในการวิเคราะห์คน o ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ o ผู้จัดการกับการวิเคราะห์คนด้วยศาสตร์ต่างๆ o วิเคราะห์คนตามศาสตร์ นพลักษณ์ (Enneagram) o วิเคราะห์คนตามหลักการถอดรหัสผู้นำ (Code Leadership) o วิเคราะห์คนตามหลักการบุคลิกภาพการสื่อสาร (TA) o วิเคราะห์คนตามหลักการพฤติกรรมมนุษย์ (ABDC) o วิเคราะห์คนตามหลักการโหงวเฮ้ง (Physical Feature) o วิเคราะห์คนตามหลักการโหราศาสตร์ไทย (Astrology) o การประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่าง ๆ ในการบริหารคนและองค์กร 2. การวิเคราะห์คนตามศาสตร์ นพลักษณ์ (Enneagram) o ความหมายและความสำคัญ o ประวัติความเป็นมาของนพลักษณ์ o ประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับ o ฝึกปฏิบัติ การค้นหา “ลักษณ์” ของตนเอง o ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ “ลักษณ์” […]

Read more

การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลผลิต

หลักการและเหตุผล อุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการขยายตัวค่อนข้างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม อุตสาหกรรมของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุกบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถในการเรียนรู้เพื่อรองรับการปรับปรุงกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงาน เพื่อให้มีคุณภาพสูง จัดส่งได้ตรงเวลา มีความปลอดภัยในการทำงานและรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาบุคลากรควรให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่ครอบคลุมทั้งระบบการเพิ่มผลิตภาพโดยใช้เครื่องมือด้านคุณภาพในการพัฒนาระบบขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และเหมาะสมอันจะนำพาองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายที่ กำหนด 2. เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้เกิดมีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับสู่ระดับพนักงานทั่วทั้งองค์กร เทคนิคการฝึกอบรม 1. บรรยาย วิดิทัศน์ 2. กิจกรรมกลุ่ม Workshop 3. ติดตามประเมินผลการทำกิจกรรม หัวข้อการฝึกอบรม 1. องค์ประกอบการเพิ่มผลผลิต -เพื่อให้เรียนรู้ถึงวิธีการกำหนดเป้าหมายเพื่อให้บรรลุ QCDSMEE -เพื่อเรียนรู้การปรับปรุงพัฒนางานตามขบวนการ PDCA 2. ความสูญเสีย 7 ประการ ( 7 Waste ) และ Muda Mura Muri – เพื่อรู้และเข้าใจถึง ความสูญเสีย 7 ประการและ […]

Read more

พัฒนาตนเองและทีมงานสำหรับพนักงานที่ประสบความสำเร็จสูง

1. การพัฒนาตนเองและทีมงานตามศาสตร์ นพลักษณ์ (Enneagram) o ความหมายและความสำคัญ o ประวัติความเป็นมาของนพลักษณ์ o ประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับ o ฝึกปฏิบัติ การค้นหา “ลักษณ์” ของตนเอง o ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ “ลักษณ์” ของผู้อื่น o การนำนพลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว o การนำนพลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน o การเชื่อมโยงและการนำศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับเพื่อนร่วมงาน o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับหัวหน้า o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับลูกน้อง o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับลูกค้า o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับคนอื่นๆ o การจัดทำแผนการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ o การจัดทำแผนการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ o สรุป/ทดสอบ/ประเมินผล/ติดตามผล วิธีการฝึกอบรม บรรยาย , กรณีศึกษา, แบบฝึกหัด, ฝึกปฏิบัติ , […]

Read more

การพัฒนาพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จขององค์กร

หลักการและเหตุผล การปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานหรือขององค์กรนั้นเป็นสิ่งที่แต่ละหน่วยงานมีความต้องการเป็นอย่างยิ่ง พนักงานทุกระดับถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยผลักดันการทำงานขององค์กรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายขององค์กร พนักงานทุกระดับ จึงควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อสร้างทักษะและทัศนคติต่อพฤติกรรมในการเป็นพนักงานที่ดี มีจิตสำนึกรักองค์กรและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เต็มกำลัง เต็มใจ เพื่อสร้างผลงานร่วมกันองค์กร ซึ่งหลักสูตร “การพัฒนาพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จขององค์กร” นั้น เป็นหลักสูตรที่จะช่วยเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการทัศนคติในเชิงบวก การบริหารงานที่ดี ให้กับผู้เข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยให้สามารถพัฒนาองค์กรเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการภาพรวมของการพัฒนาตนเองฯ 2. เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเทคนิคที่จำเป็นหรือทักษะในการจัดการเบื้องต้น 3. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่ดียิ่งขึ้นต่อการทำงาน 4. เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีความรู้ ความสามารถ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาหลักสูตร การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จขององค์กรฯ ความหมายและความสำคัญ กระบวนการในการพัฒนาตนเอง เทคนิคในการพัฒนาตนเอง รูปแบบในการพัฒนาองค์กร พื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์ ความแตกต่างของมนุษย์ กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ เกมการบริหาร/เกมทางจิตวิทยา การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ความทั่วไป ความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญเรื่อง “ทัศนคติ” องค์ประกอบของทัศนคติที่เป็นบวกต่อตนเองและองค์กร ภูมิหลังส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อทัศนคติในปัจจุบันอย่างไร การป้องกันทัศนคติด้านลบ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเองและองค์กร ปัจจัยสนับสนุนทัศนคติในตัวบุคคลให้เป็นด้านบวกหรือเชิงสร้างสรรค์ แนวทางพัฒนาทัศนคติด้านบวกในตนเองในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ […]

Read more

การพัฒนาพัฒนาตนเองด้วยนพลักษณ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร

หลักการและเหตุผล การปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานหรือขององค์กรนั้นเป็นสิ่งที่แต่ละหน่วยงานมีความต้องการเป็นอย่างยิ่ง พนักงานทุกระดับถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยผลักดันการทำงานขององค์กรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายขององค์กร พนักงานทุกระดับ จึงควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อสร้างทักษะและทัศนคติต่อพฤติกรรมในการเป็นพนักงานที่ดี มีจิตสำนึกรักองค์กรและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เต็มกำลัง เต็มใจ เพื่อสร้างผลงานร่วมกันองค์กร ซึ่งหลักสูตร “การพัฒนาพัฒนาตนเองด้วยนพลักษณ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร” นั้น เป็นหลักสูตรที่จะช่วยเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการทัศนคติในเชิงบวก การบริหารงานที่ดี ให้กับผู้เข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยให้สามารถพัฒนาองค์กรเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการภาพรวมของการพัฒนาตนเองฯ 2. เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องนพลักษณ์ 3. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่ดียิ่งขึ้นต่อการทำงาน 4. เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีความรู้ ความสามารถ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาหลักสูตร การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จขององค์กรฯ ความหมายและความสำคัญ กระบวนการในการพัฒนาตนเอง เทคนิคในการพัฒนาตนเองด้วย นพลักษณ์ รูปแบบในการพัฒนาองค์กร พื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์ ความแตกต่างของมนุษย์ กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ เกมการบริหาร/เกมทางจิตวิทยา วิธีการฝึกอบรม บรรยาย , กรณีศึกษา, แบบฝึกหัด, ฝึกปฏิบัติ , เกมการบริหาร, VDO. กลุ่มเป้าหมาย […]

Read more

Top