Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

Leadership

ภาวะผู้นำและศิลปะในการบริหารคน

ความสำคัญ การปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานมีความต้องการเป็นอย่างยิ่ง ผู้นำถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยผลักดันการทำงานของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไปได้ด้วยดีและบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น ผู้นำในอุดมคติ จึงควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้าน หลักการเป็นผู้นำ ศิลปะในการบริหารคน เพื่อสร้างทักษะและทัศนคติต่อพฤติกรรมในการเป็นหัวหน้างานที่ดี เพื่อนำทีมงานของตนไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเป็นผู้นำที่ทุกคนต้องการ 2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง 3. เพื่อให้ทราบทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้นำและสามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายได้อย่างถูกต้อง สิ่งที่ท่านจะได้รับ 1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับทราบถึงแนวทางและวิธีการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง 2. ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาแนวคิดและรูปแบบในการเป็นผู้นำ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 3. มีเจตคติที่ดีต่อการบังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อผลักดัน นโยบายและเป้าหมายขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา : ระดับหัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วิธีการอบรมและสัมมนา : บรรยายสรุป, กรณีศึกษา, วีดีโอ, ฝึกปฏิบัติ,บทบาทสมมุติ หัวข้อการอบรมและสัมมนา วันแรก-เช้า 1. ภาวะผู้นำ (Leadership) • ความหมายของผู้นำและภาวะผู้นำ • แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้นำ • […]

Read more

เทคนิคการวิเคราะห์คน สำหรับ ผู้จัดการ

1. การพัฒนาตนเองด้วยศาสตร์แห่งการวิเคราะห์คนที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก o หลักการและแนวคิดในการวิเคราะห์คน o ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ o ผู้จัดการกับการวิเคราะห์คนด้วยศาสตร์ต่างๆ o วิเคราะห์คนตามศาสตร์ นพลักษณ์ (Enneagram) o วิเคราะห์คนตามหลักการถอดรหัสผู้นำ (Code Leadership) o วิเคราะห์คนตามหลักการบุคลิกภาพการสื่อสาร (TA) o วิเคราะห์คนตามหลักการพฤติกรรมมนุษย์ (ABDC) o วิเคราะห์คนตามหลักการโหงวเฮ้ง (Physical Feature) o วิเคราะห์คนตามหลักการโหราศาสตร์ไทย (Astrology) o การประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่าง ๆ ในการบริหารคนและองค์กร 2. การวิเคราะห์คนตามศาสตร์ นพลักษณ์ (Enneagram) o ความหมายและความสำคัญ o ประวัติความเป็นมาของนพลักษณ์ o ประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับ o ฝึกปฏิบัติ การค้นหา “ลักษณ์” ของตนเอง o ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ “ลักษณ์” […]

Read more

การบริหารทรัพยากรมนุษย์และภาวะผู้นำ

ความสำคัญ การปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานมีความต้องการเป็นอย่างยิ่ง ผู้นำถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยผลักดันการทำงานของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไปได้ด้วยดีและบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น ผู้นำในอุดมคติ จึงควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้าน หลักการเป็นผู้นำ ศิลปะในการบริหารคน เพื่อสร้างทักษะและทัศนคติต่อพฤติกรรมในการเป็นหัวหน้างานที่ดี เพื่อนำทีมงานของตนไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีความรู้ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่ 2. เพื่อให้มี ความเข้าใจและฝึกทักษะในเรื่องภาวะผู้นำ 3. เพื่อให้ทราบทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้นำและสามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายได้อย่างถูกต้อง สิ่งที่ท่านจะได้รับ 1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับทราบถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2. ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาแนวคิดและรูปแบบในการเป็นผู้นำ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 3. มีเจตคติที่ดีต่อการบังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อผลักดัน นโยบายและเป้าหมายขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา : ระดับหัวหน้างาน/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร วิธีการอบรมและสัมมนา : บรรยายสรุป, กรณีศึกษา, วีดีโอ, ฝึกปฏิบัติ,บทบาทสมมุติ หัวข้อการอบรมและสัมมนา วันแรก-เช้า 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ • ภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ • เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร • เทคนิคการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ • […]

Read more

การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่ยอดหัวหน้างาน (Development 10 Competencies for Effective Supervisor)

หลักการ และเหตุผล หัวหน้างาน (Supervisor) ถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากต่อหน่วยงาน เพราะเป็นประสานนโยบายจากผู้บริหาร ถ่ายทอดไปสู่พนักงานระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างานต้องประเมินความสามารถหลักของตนเอง เพื่อหาจุดอ่อน และจุดแข็ง และปรับปรุง พัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาสู่ยอดหัวหน้างานในอนาคตต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวิเคราะห์ ความสามารถหลัก ของหัวหน้างาน ให้ทราบจุดอ่อน และจุดแข็งของตนเอง 2. เพื่อพัฒนา 10 ความสามารถหลักสำหรับหัวหน้างาน 3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบริษัท 5. เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้กับตนเอง และหน่วยงาน หัวข้อการบรรยาย 1. การประเมิน 10 ความสามารถหลักของหัวหน้างาน (Competency Check List) 2. ปัญหาที่พบในการพัฒนา 10 ความสามารถหลักของหัวหน้างาน ดังนี้ 1.การทำงานในสายอาชีพ (Technical Knowledge) 2 .การวางแผน (Planning) […]

Tags: , , , ,

Read more

ภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู

หลักการ และเหตุผล หัวหน้างานใครๆ ก็เป็นได้ แต่การที่จะเป็นหัวหน้งานที่ลูกน้องต้องการ และบริษัทเชิดชูนั้น ต้องอาศัย ความรู้ความสามารถในหลายๆ ด้าน เพราะการที่จะเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ ได้นั้นต้องมีทั้งศาสตร์ และศิลป์ซึ่งต้องใช้ทั้งพระเดช และพระคุณ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างาน จะต้องมี ความรู้ ละ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการบริหารงาน และบริหารคน เพื่อทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพ และชีวิตการทำงาน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับหัวหน้างาน 2. เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการทำงานให้ลูกน้องรัก และต้องการ 3. เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ 4. เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการคน และงาน 5. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และหน่วนงานให้ประสบความสำเร็จ หัวข้อการบรรยาย 1. ประเมินความสามารถของตนเอง เพื่อเรียนรู้ตนเอง จุดอ่อน จุดแข็ง 2. การวิเคราะห์ และพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อเป็นพนักงานที่ทุกคนรัก 3. การเรียนรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้ประสบความสำเร็จ ทั้งหัวหน้า ลูกน้อง และเพื่อร่วมงาน […]

Tags: , , , ,

Read more

Top