Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การขับรถ Forklift อย่างถูกวิธี

หลักการและเหตุผล
ในยุคที่มีการแข่งขันด้านคุณภาพและมาตรฐานการทำงานภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนขั้นตอนการผลิตและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานลดการสูญเสียของการผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้ส่วนหนึ่ง

วัตถุประสงค์
การพัฒนาประสิทธิภาพ และความสามารถของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ เครื่องจักร มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะ “รถฟอร์คลิฟท์” เป็นเครื่องจักรที่สำคัญในกระบวนการขนย้าย (Material Handling) ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ให้ถูกวิธีและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง มีทักษะการขับที่ดีและลดอุบัติ ทำให้เกิดความปลอดภัย เหล่านี้ ก็ส่งผลให้องค์กรเกิดความมั่นคง มีมาตรฐานการทำงานและสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9000 และ TS 16949 สามารถแข่งขันในการตลาดได้

สิ่งที่คุณจะได้
1. สามารถใช้รถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกวิธี
2. มีทักษะในการตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
3. ป้องกันรถฟอร์คลิฟท์เสียกระทันหัน (Break Down)
4. เพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
ควรเป็นผู้ที่มีหน้าที่ด้านขับรถยกโดยตรง พนักงานซ่อมบำรุง, พนักงานที่มีความรับผิดชอบด้านนี้ (ต้องขับรถยกเป็นแล้ว)
ระยะเวลาในการอบรม : รุ่นละ 2 วัน

วิธีการฝึกอบรม : ทฤษฏี และปฏิบัติ

วิทยากร
คุณนัทธี จันทนวงษ์
ผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัย สำนักความปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์
วิทยากรสอนวิชาการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภั สถาบันความปลอดภัย และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันแรก
09.00 – 12.15 น. • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถยก
• การบำรุงรักษา
• การตรวจสอบก่อนใช้งาน
13.15 – 16.30 น. • การใช้รถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย
• ความปลอดภัยในการปฏิบัติ

วันที่สอง
09.00 – 16.30 น.  การใช้ระเบียบปฏิบัติในการขับฟอร์คลิฟท์
 เทคนิคการขับและควบคุม
 สอบข้อเขียน การดูแลรักษา,การใช้อย่าง
ปลอดภัย
 สอบภาคปฏิบัติ,การขับฟอร์คลิฟท์,
ตรวจสอบก่อนใช้งาน

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Top