Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001

หลักการและเหตุผล
ISO 9000 : 2000 จะได้เริ่มมีการประกาศใช้แทน ฉบับปี 1994 นั้น ข้อกำหนดข้อ 7.6 เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องมือวัด และเครื่องเฝ้าระวังในการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ความสำคัญในการจัดการควบคุมเครื่องมือวัดให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว มีความจำเป็นที่หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ควรมีความรู้และความสามารถเพื่อดำเนินการจัดการระบบตามข้อกำหนดดังกล่าวได้ จึงเห็นควรจัดให้มีการฝึกอบรม การควบคุมเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อการตรวจวัดและทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO 9000

วัตถุประสงค์
1. มีความรู้และเข้าใจเหตุผล ความจำเป็นของการควบคุมเครื่องมือ อุปกรณ์ การตรวจวัดและทดสอบ
2. มีความสามารถในการนำความรู้ในเรื่อง การควบคุมเครื่องมือ อุปกรณ์ การตรวจ วัด และทดสอบ ไปใช้ในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการสัมมนา
1. ข้อกำหนดใน ISO 9001 (เกี่ยวกับการ Calibration)
2. นิยามที่เกี่ยวข้องกับการวัด
3. ความสามารถสอบกลับได้ของการวัด
4. หลักการสอบเทียบเครื่องมือวัด
5. ค่าความไม่แน่นอนในการวัดเบื้องต้น
6. การจัดระบบควบคุมเครื่องมือวัด

เครื่องมือที่หน่วยงานไฟฟ้าส่งสอบเทียบข้างนอก แล้วนำสอบเทียบอุปกรณ์ภายในโรงงาน
– ตัวสอบเทียบความยาว Length Counter Vern ire
– ตัวสอบเทียบน้ำหนัก Steel Weight
– ตัวสอบเทียบอุณหภูมิ Temperature
– ตัวสอบเทียบกระแสและแรงดัน I/P , E/P Transducer
– ตัวสอบเทียบความดัน Pressure Tester , Pressure Gauge

Top