Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การจัดทำระบบเอกสาร ISO 14000

หลักการและเหตุผล
ในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการกันอยู่นั้น ตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 14000 แล้ว ขั้นตอนหนึ่งในข้อกำหนดคือการจัดทำระบบเอกสาร ISO 14000 ซึ่งผู้รับผิดชอบจำเป็นจะต้องมีความรู้และเทคนิคในการเขียนคู่มือคุณภาพ วิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน
ดังนั้นหลักสูตร “การจัดทำระบบเอกสาร ISO 14000” จะอธิบายถึงวิธีการ ขั้นตอน เทคนิคในการจัดทำเอกสารและหลักการเขียนคู่มือคุณภาพตามข้อกำหนดของระบบ ISO 14000 เพื่อช่วยในการเสริมความรู้ ทักษะให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในระบบเอกสารของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนเอกสารได้ถูกต้องตามข้อกำหนดและข้อกฎหมาย
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำงานระบบเอกสารเป็นไปแบบมีระบบและแบบแผน

หัวข้อในการฝึกอบรม
1. โครงสร้างเอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 โครงสร้างเอกสารของ ISO 14000
 โครงสร้างหมายเลขเอกสารแต่ละประเภท
 ความสำคัญของโครงสร้างเอกสาร ISO 14000
 ประโยชน์จากเอกสารในระบบ ISO 14000
2. การเขียนเอกสารในระบบ ISO 14000
 หลักการเขียน คู่มือสิ่งแวดล้อม (EM) ระเบียบปฏิบัติ (Pro) วิธีปฏิบัติ (WI)
 เทคนิคการเขียนวิธีปฏิบัติงานที่ดี เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายในทางปฏิบัติ
 ข้อบกพร่องที่มักจะพบในการจัดทำเอกสารในระบบ ISO 14000
 วิธีการตรวจสอบเอกสารในระบบ ISO 14000
 ขั้นตอนในการบริหารการจัดทำเอกสารในระบบ ISO 14000

วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย , กรณีศึกษา, แบบฝึกหัด, ฝึกปฏิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน, หัวหน้างาน, หัวหน้าหน่วย, ผู้จัดการแผนก

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประมาณ 20 – 30 คน / รุ่น

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
รุ่นละ 1 วัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อนำความรู้ในการจัดทำระบบเอกสารไปใช้ในระบบอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อได้รู้ถึงเทคนิคและวิธีการจัดทำระบบเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Tags:

Top