Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การจัดทำ Competency เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน

หลักการและเหตุผล
“บุคลากร” เป็นทรัพยากรที่สำคัญในองค์กร ที่ทุกองค์กรต้องมั่นใจว่าบุคลากรที่อยู่ มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น องค์กรจึงต้องให้ความสนใจในการหาเครื่องมือหรือเทคนิคการบริหารงานจัดการที่สามารถใช้วัด และประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรในหลายๆ มิติ เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมกับองค์กรที่สุด และเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการคนเพื่อให้ได้ผลงานก็คือ “Competency Management”

หัวข้อการสัมมนา
• การจัดคนให้ตรงกับงานในแบบเดิม
• ที่มาและแนวคิดของ Competency
• ความหมายของ Competency
• ประเภทของ Competency
• ใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Competency
• การกำหนด Competency สำหรับกลุ่มงานในองค์กร
• Competency กับการบริหารคน
• ขั้นตอนในการนำ Competency มาใช้ในองค์กร
• การประเมินหาความสามารถของพนักงานกับความคาดหวังขององค์กร

ระยะเวลา 1-2 วัน (09.00-16.00 น.)
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย ฝึกปฏิบัติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถนำหลักการในการจัดทำ Competency ไปใช้ในการกำหนดสมรรถนะของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถนำ Competency ไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานในองค์กรเพิ่มมากขึ้น

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Top