Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001

วัตถุประสงค์
• เพื่อทบทวนความเข้าใจข้อกำหนด OHSAS 18001
• เพื่อเรียนรู้แนวทางการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามข้อกำหนด
• เพื่อเรียนรู้การเป็นผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ระยะเวลา: 2 วัน (9:00 น. – 16:00 น.)

หัวข้อการฝึกอบรม

วันที่ 1 เช้า  แนะนำมาตรฐาน OHSAS 18001
 ทบทวนข้อกำหนด OHSAS 18001
– นโยบายและการวางแผนระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
– การดำเนินงานและการปฏิบัติตามระบบ
บ่าย  ทบทวนข้อกำหนด OHSAS 18001 (ต่อ)
– การตรวจสอบและวัดผล
วันที่ 2 เช้า  การวางแผนการตรวจประเมิน
 บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจประเมิน
 การเตรียมหัวข้อการตรวจประเมิน (Checklists)
 งานกลุ่ม
บ่าย  การดำเนินการตรวจประเมิน
 เทคนิคการตรวจประเมิน
 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการรายงานผลการตรวจประเมิน
 งานกลุ่ม
 ทดสอบความเข้าใจ

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Top