Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ

การผลิต( production )ในโรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง การผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ซึ่งระบบการผลิตจะประกอบด้วย กระบวนการต่างๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิต หรือทรัพยากรการผลิตต่างๆได้แก่ คน วัตถุดิบ เครื่องจักร ที่ดิน และพลังงานเป็นต้น ให้แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ
การกำหนดกลยุทธ์การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารควรพิจารณาใน 4 ประเด็นหลักๆ คือ ต้นทุน (Cost) คุณภาพ (Quality) ความรวดเร็วในการส่งมอบ (Speed of Delivery) ความยืดหยุ่น (Flexible) โดยพิจารณาว่าประเด็นใดบ้างเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กร (Key Success Factors) และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่องค์กรจะต้องปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้แข่งขันกับคู่แข่งทั่วโลกได้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้ประเภทการผลิต และองค์ประกอบของการผลิต จัดหาตัววัดการผลิตเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา
1. การแข่งขันในยุคโลกาภิวัตร
2. หลักการบริหาร
3. ประเภทของการผลิต
4. องค์ประกอบของการผลิต/เป้าหมายในการผลิต
5. การพยากรณ์ (Forecasting)
6. การเลือกกระบวนการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต
7. การบริหารคุณภาพ
8. การวางแผนควบคุม
– วัตถุดิบ (คงคลัง)
– แรงงาน
– กระบวนการผลิต
9. ดัชนีวัดประสิทธิภาพในการผลิต (KPI)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน

รูปแบบการอบรม
บรรยาย ปฏิบัติการ วิดิทัศน์

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ระดับหัวหน้างาน ระดับวิศวกร ระดับบริหาร

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Top