Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การปรับปรุงสายการผลิตด้วยเทคนิค POKA YOKE

หลักการและเหตุผล
วิธีการปรับปรุงสายการผลิตนั้นสามารถดำเนินการได้จากหลายวิธีขึ้นอยู่กับโรงงานอุตสาหกรรมว่ามีความต้องการแก้ไขปัญหาในจุดใด เช่น การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การปรับปรุงเวลาการผลิต การลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสายการผลิต หรือการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการทำงาน เป็นต้น
สำหรับหลักสูตรนี้จะได้นำเสนอวิธีการในการปรับปรุงสายการผลิตรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมมากในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาของความผิดพลาดที่สาเหตุของปัญหา (Source Inspection) ทำให้สายการผลิตดำเนินการได้อย่างราบรื่นกระบวนการผลิตและเวลาในการผลิตดีขึ้นอีกทั้งสามารถขจัดปัญหาทางด้านของเสียหรือความผิดพลาดด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี
โดยเทคนิคนี้เรียกว่า Poka-Yoke
ระบบ Poka-Yoke คือ “ระบบป้องกันความผิดพลาด” ซึ่งมีรากฐานมาจากภาษาญี่ปุ่นจากคำว่า POKA ที่หมายถึง ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่ และYOKE ที่หมายถึง ป้องกัน/ไม่ให้เกิด/หลีกเลี่ยง
ระบบ Poka-Yoke นั้นจะตรวจสอบการผลิตและเตือนก่อนที่จะมีการ ผลิตของเสีย (Defect) เกิดขึ้นในสายการผลิต ทำให้กระบวนการมีความถูกต้องเท่านั้นที่จะสามารถผ่านกระบวนการผลิตนั้นและไปสู่กระบวนการต่อไปได้ ทำให้สายการผลิตราบรื่นและมีปัญหาของเสียน้อยลงจนมุ่งเข้าสู่ของเสียเป็นศูนย์ได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงมุมมองโดยรวมของการปรับปรุงสายการผลิต
2. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและสาเหตุของความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสายการผลิต
3. เพื่อให้เข้าใจหลักการและเทคนิคของการป้องกันความผิดพลาด Poka-Yoke
4. เพื่อทราบถึงแนวทางการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ระบบ Poka-Yoke
5. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาความผิดพลาดและแก้ไขด้วยเทคนิค Poka-Yoke

หัวข้อวิชาการอบรม
1. แนวคิดในการปรับปรุงสายการผลิตโดยรวม
2. แนวคิดของ Poka-Yoke
3. โครงสร้างของความผิดพลาด Zero Quality Control
4. การใช้ Poka-Yoke กับ Zero Defect
5. ชนิดของการตรวจสอบ (Inspection)
6. การตรวจสอบที่ต้นเหตุ (Source Inspection)
7. เทคนิคในการป้องกันความผิดพลาดของพนักงาน
8. รูปแบบการติดตั้งระบบ Poka-Yoke ในกระบวนการผลิต
9. เครื่องตรวจหาที่นิยมใช้ในการป้องกันความผิดพลาดของพนักงาน
10. ตัวอย่างการใช้ Poka-Yoke ในชีวิตประจำวันและแนวทางการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
11. กิจกรรมกลุ่มและการวิเคราะห์ปัญหา

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง, พนักงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อธิบายถึงมุมมองโดยรวมของการปรับปรุงสายการผลิตได้
2. อธิบายโครงสร้างและสาเหตุของความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสายการผลิตได้
3. อธิบายหลักการและเทคนิคของการป้องกันความผิดพลาด Poka-Yoke ได้
4. อธิบายแนวทางการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ระบบ Poka-Yoke ได้
5. สามารถวิเคราะห์ปัญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในโรงงานและแก้ไขด้วยเทคนิค Poka-Yoke ได้

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Top