Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การวิเคราะห์ความปลอดภัย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงอันตรายจากการทำงาน / ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและนำไปจัดทำมาตรฐานในการทำงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

หัวข้อในการฝึกอบรม
1. ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ

2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
 เทคนิคขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 แบ่งกลุ่มวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Workshop)
 แสดงและสรุปผลงานกลุ่ม

3. เทคนิคขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน (SSOP) โดยประยุกต์
 เทคนิคขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการทำงานเพื่อปลอดภัย
 แบ่งกลุ่มจัดทำมาตรฐาน (Workshop)
 แสดงและสรุปผลงานกลุ่ม

4. เทคนิคขั้นตอนการจัดทำ Job/Task Analysis
 เทคนิคขั้นตอนการจัดทำ Job/Task Analysis
 ประโยชน์ของการจัดทำ Job/Task Analysis
 ตัวอย่างการจัดทำ Job/Task Analysis

วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย
กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไปและผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” มาแล้ว

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประมาณ 30 – 50 คน / รุ่น

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
รุ่นละ 1 วัน

งบประมาณ1. ค่าวิทยากร

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Top