Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย (Why Why Analysis)

หลักการ และเหตุผล

การแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด และการเกิดความผิดพลาดซ้ำซาก มีสาเหตุหนึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ปัญหาไม่ตรงจุด ซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหานั้นเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์

การวิเคราะห์ด้วยการถาม ทำไม? ทำไม? หรือ Why Why Analysis จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดปัญหาดังกล่าว โดยจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และตรงประเด็นมากที่สุด นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานอื่นๆ เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ถ้าหากใครมีหลักการคิด วิเคราะห์แบบ Why Why Analysis ก็จะทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความรวดเร็วในการทำงานอย่างมาก

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหา
• เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ เครื่องมือต่างๆ เช่น แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) การใช้แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ และเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง ของตน

หัวข้อการบรรยาย

• หลักการวิเคราะห์ โดย Why Why Analysis
• การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัญหา
• แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาด้วย แผนภูมิภูมิต้นไม้ (Tree Diagram)
• ตัวอย่างการประยุกต์แผนภูมิต้นไม้เพื่อวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา
• การนำหลักการวิเคราะห์ Why Why Analysis เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาหน่วยงาน
• ตัวอย่าง และกรณีศึกษาการวิเคราะห์ Why Why Analysis
• การเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามสถานการณ์
• การกำหนดแผนการแก้ไขปัญหา Action Plan

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

• สามารถค้นหาต้นตอของปัญหาด้วยหลักการ Why Why Analysis
• สามารถวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
• สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไข และป้องกันปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
• สามารถนำความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น
• สามารถนำความรู้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านอื่นๆ ให้ดีขึ้น
• สร้างมาตรฐานการวิเคราะห์ Why Why Analysis เพื่อใช้ในหน่วยงาน

ลักษณะการบรรยาย

บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) เน้นการทดลองการปฏิบัติจริง

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2. ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง
3. ผู้เรียนสามารถนำแผนการปฏิบัติงานนั้นกลับไปใช้หลังจากจบการบรรยายได้ทันที

ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Tags: , ,

Top