Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การสร้างคุณภาพระดับ 6 ซิกม่า

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการบริหารองค์การใดๆ ไม่ใช่เพียงเพื่อให้อยู่รอดเท่านั้น ยังจะต้องเพิ่มพูนซึ่งผลกำไร อันเกิดจากความจงรักภักดีของลูกค้า ความพึงพอใจของพนักงานและการยกระดับสมรรถนะขององค์การให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
องค์การใดๆ ก็ตามจะได้รับการวัดสมรรถนะพื้นฐาน 3 ข้อด้วยกัน ก็คือ คุณภาพ การส่งมอบและราคา

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อสร้างความเข้าใจขั้นพื้นฐานในแนวคิด และขั้นตอนการปฏิบัติตามกรรมวิธีทาง 6 ซิกม่า
2. เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรก่อนการนำแนวคิดทาง 6 ซิกม่าไปปฏิบัติจริงในอนาคต

เนื้อหา:
1. แนวความคิดของการบริหารด้วย 6 ซิกม่า
2. ความหมายของ 6 ซิกม่า ในเชิงเทคนิค
3. ความหมายของ 6 ซิกม่า ในเชิงบริหาร
4. เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารเพื่อ 6 ซิกม่า
-การค้นหาปัญหาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ (วัดสภาพปัจจุบัน)
-การมองปัญหาในมุมของสถิติ (วิเคราะห์)
-การทดลองปัจจัย เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (ปรับปรุง)
-การรักษาสภาพการปรับปรุง (ควบคุม)

ระยะเวลาการฝึกอบรม:
1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม:
25-30 คน

รูปแบบการอบรม:
บรรยาย

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม:
– ระดับหัวหน้างาน
– ระดับวิศวกร
– ระดับบริหาร

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Top