Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การเตรียมตัวรับการตรวจประเมิน ISO 14000

หลักการและเหตุผล
ในการทำระบบมาตรฐานคุณภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม นอกเหนือขั้นตอนในการจัดทำเอกสารระบบและการตรวจติดตามระบบคุณภาพแล้วยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนคือ ขั้นตอนการตรวจประเมิน ซึ่งต้องมีความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ดังนั้นหลักสูตร “การเตรียมตัวรับการตรวจประเมิน ISO 14000” จึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยอธิบายให้ทราบและเข้าใจถึงปัญหาของการจัดทำเอกสาร รวมถึงวิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหาก่อนการตรวจประเมิน และสามารถรักษาระบบคุณภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความเข้าใจถึงปัญหาของการจัดทำเอกสารและการตรวจติดตาม
2. เพื่อให้สามารถทำการแก้ไขและป้องกันปัญหาก่อนการตรวจประเมินจริง
3. เพื่อให้สามารถรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาพิจารณาการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

หัวข้อในการฝึกอบรม
1. กระบวนการขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบรับรอง
 ขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอใบรับรอง
2. การเตรียมพร้อมก่อนการตรวจประเมิน
 สิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนควรจะเตรียมพร้อม
 สิ่งที่ตัวแทนฝ่ายบริหาร (EMR) ควรจะเตรียมพร้อม
 คำถามที่มักจะสอบถามผู้บริหารระดับสูง
 ตัวอย่างแนวทางการตอบคำถาม
3. การเตรียมพร้อมก่อนการตรวจประเมิน
 กระบวนการตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินภายนอก
 เทคนิคการเตรียมพร้อมในช่วงการเปิดและปิดประชุม
 คำถามที่มักจะใช้ในการตรวจประเมินหน่วยงานต่าง ๆ
 เทคนิคการตอบคำถามของหน่วยงานต่าง ๆ จากการตรวจประเมิน
 ข้อบกพร่องที่มักจะพบจากการตรวจประเมิน
4. การเตรียมพร้อมหลังการตรวจประเมิน
 เทคนิคการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย , กรณีศึกษา, แบบฝึกหัด, ฝึกปฏิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประมาณ 20 – 30 คน / รุ่น

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
รุ่นละ 1 วัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ช่วยให้องค์กรมีความมั่นใจ และความพร้อมในการตรวจประเมิน
2. สามารถผ่านการตรวจประเมินได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ลดการสูญเสียเวลา ค่าใช้จ่าย ในการจ้างบุคคลภายนอกมาตรวจ
4. พนักงานมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นในการเตรียมตัวรับการตรวจ

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Top