Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

ความรู้พื้นฐาน ISO 9001 : 2008

หลักการและเหตุผล
GMP เป็นกระบวนการหนึ่งของการรักษาระบบ HACCP ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ Codex กำหนด ซึ่งทั้ง 2 ระบบนี้มีความจำเป็นต่ออุตสาหกรรมอาหาร และเป็นส่วนหนึ่งของ ISO 9000 ในเรื่องของการควบคุมกระบวนการ
กลยุทธ์อย่างหนึ่งของผู้บริหารที่ใช้สำหรับการบริหารองค์กร คือ ISO 9000 เพื่อที่จะทำให้สามารถแข่งขันในเรื่องของการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ISO 9000 ได้ปรับเปลี่ยน Version เป็นปี 2000 ทำให้แต่ละองค์กรที่กำลังจะจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001 รวมทั้งองค์กรที่ปรับเปลี่ยน Version จำเป็นต้องทำความเข้าใจกับข้อกำหนดใหม่ และแนวทางการจัดทำระบบอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ISO 9001 Version ปี 2008
2. เพื่อสามารถนำระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ใช้ในองค์กร
3. เพื่อสร้างทักษะในการเตรียมขั้นตอนระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้รับการรับรอง
4. เพื่อให้ผู้บริหารให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบคุณภาพ
5. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรการอบรม
– ระบบคุณภาพและความหมายของ ISO
– ข้อกำหนดของ ISO 9001 : 2008 กับ ระบบขององค์กรในอุตสาหกรรมอาหาร
– การตีความข้อกำหนด ISO 9001 : 2008
– การประยุกต์ ISO 9001 สำหรับปี 2008
– แผนของกิจกรรมการกำหนดตัวชี้วัดในอุตสาหกรรมอาหาร

หัวข้อในการฝึกอบรม
1. ประวัติความเป็นมาและประโยชน์
 ประวัติความเป็นมาของ ISO 9001
 ความหมาย ISO 9001 คืออะไร
 เหตุผลและความจำเป็นในการดำเนินระบบ
 ประโยชน์จากการดำเนินระบบ ISO 9001
2. การอธิบายข้อกำหนดของ ISO 9001 Version ปี 2008
 การอธิบายข้อกำหนดแต่ละข้อพร้อมยกตัวอย่าง
 เทคนิคการแบ่งกลุ่มของข้อกำหนด เพื่อให้เข้าใจในทางปฏิบัติ
 การเชื่อมโยงข้อกำหนดให้สอดคล้องแบบแต่ละหน่วยงานในองค์กร
3. ขั้นตอนและเทคนิคการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ
 ขั้นตอนในการเตรียมการ
 ขั้นตอนในการจัดเตรียมเอกสาร
 ขั้นตอนในการตรวจสอบความพร้อม
 ขั้นตอนในการตรวจประเมินจริง
 ขั้นตอนในการรักษาระบบ
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสาเหตุแห่งความล้มเหลว
 บทบาทของผู้บริหารและคณะทำงานรวมถึงพนักงานทุกคน
 บทบาทของผู้แทนฝ่ายบริหาร

วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย , กรณีศึกษา, แบบฝึกหัด, VDO

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน , หัวหน้างาน, หัวหน้าหน่วย, ผู้จัดการแผนก

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประมาณ 20 – 30 คน / รุ่น

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
รุ่นละ 2 วัน

งบประมาณ
1. ค่าวิทยากร
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้รับความรู้เพื่อนำมาพัฒนาระบบคุณภาพในองค์กรให้ดีขึ้น
2. ได้รู้ถึงวิธีการเตรียมขั้นตอนของระบบคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพ
3. สามารถนำความรู้ไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Top