Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส.

หลักการและเหตุผล
การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ 5ส. นั้น ขั้นตอนหนึ่งของกิจกรรมคือการตรวจประเมิน ซึ่งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินนั้นจะต้องมีความรู้และเทคนิคในการตรวจสอบ รวมถึงต้องเข้าใจในบทบาทและวิธีการในการตรวจประเมินให้คะแนน เพื่อให้กิจกรรมที่ดำเนินไปนั้นเกิดผลและมีประสิทธิภาพตามความเป็นจริง
ดังนั้นหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส.” จึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญในการตรวจสอบและติดตามเพื่อสามารถนำไปปรับปรุงการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะอธิบายถึงหลักการในการตรวจประเมิน, บทบาทและเทคนิคในการตรวจ รวมถึงวิธีการในการให้คะแนนและเขียนข้อเสนอแนะที่ถูกวิธี เพื่อการปรับปรุงอย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงแนวทางการตรวจประเมิน 5 ส.
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงการวางแผนการตรวจ 5 ส. ในแต่ละพื้นที่
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบบทบาทของคณะกรรมการการตรวจ 5 ส.
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงวิธีการให้คะแนนแบบต่างๆ ในแต่ละพื้นที่

หัวข้อในการฝึกอบรม
1. หลักการตรวจประเมินผลกิจกรรม 5 ส.
 ทบทวนความหมายของ 5 ส.
 ประโยชน์ของการตรวจ 5 ส.
 บทบาทของคณะกรรมการตรวจ 5 ส.
2. เทคนิคการตรวจ 5 ส.
 การวางแผนการตรวจ 5 ส. ในแต่ละพื้นที่
 วิธีการค้นหาสภาพที่เป็นปัญหาในแต่ละพื้นที่
 วิธีการให้คะแนนในแต่ละพื้นที่
 วิธีการเขียนข้อเสนอแนะที่ดี

วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย , กรณีศึกษา, แบบฝึกหัด, ฝึกปฏิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน, หัวหน้างาน, หัวหน้าหน่วย, ผู้จัดการแผนก

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประมาณ 30 – 40 คน / รุ่น

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
รุ่นละ 1 วัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตรวจประเมินผลกิจกรรม 5 ส. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไป
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ของการทำ 5ส. และการทำงานในขั้นตอนต่างๆ เพื่อจะ ดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Tags:

Top