Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

เทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าและทีมงานสำหรับผู้นำที่ประสบความสำเร็จสูง

Module 1
1. ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์คนที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก
o หลักการและแนวคิดในการวิเคราะห์คน
o ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ
o ผู้นำกับการวิเคราะห์คนด้วยศาสตร์ต่างๆ
o วิเคราะห์คนตามศาสตร์ นพลักษณ์ (Enneagram)
o วิเคราะห์คนตามหลักการถอดรหัสผู้นำ (Code Leadership)
o วิเคราะห์คนตามหลักการบุคลิกภาพการสื่อสาร (TA)
o วิเคราะห์คนตามหลักการพฤติกรรมมนุษย์ (ABDC)
o วิเคราะห์คนตามหลักการโหงวเฮ้ง (Physical Feature)
o วิเคราะห์คนตามหลักการโหราศาสตร์ไทย (Astrology)
o อุปนิสัยของผู้นำที่ประสบความสำเร็จสูง (7 Habits)
o การประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่าง ๆ ในการบริหารคนและองค์กร
2. การวิเคราะห์คนตามศาสตร์ นพลักษณ์ (Enneagram)
o ความหมายและความสำคัญ
o ประวัติความเป็นมาของนพลักษณ์
o ประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับ
o ฝึกปฏิบัติ การค้นหา “ลักษณ์” ของตนเอง
o ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ “ลักษณ์” ของผู้อื่น
o การนำนพลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว
o การนำนพลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
3. การอุปนิสัยของผู้นำที่ประสบความสำเร็จสูง (7 Habits)
o อุปนิสัย ที่ 1: Be Proactive: เสริมสร้างให้มีความกล้าที่จะเผชิญสิ่งใหม่ๆ กล้ารับผิดชอบ และปรับปรุง การยอมรับในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อที่จะได้บรรลุ ถึงวัตถุประสงค์
อุปนิสัยที่ 2 : Begin with the End in Mind: เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ มุ่งที่ความสำเร็จของโครงการ โดยรวมเป้าหมาย ของทีมงานและองค์กรไว้ด้วยกัน
อุปนิสัยที่ 3: Put First Things First: ทำสิ่งที่สำคัญก่อน มุ่งเน้นทำสิ่งที่สำคัญก่อน และส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
อุปนิสัยที่ 4 : Think Win-Win: คิดแบบชนะ ชนะ ส่งเสริมให้มีการแก้ปัญหา และความขัดแย้งร่วมกัน แสวงหาหนทาง ที่มีผลประโยชน์ด้วยกัน
อุปนิสัยที่ 5 : Seek First to Understand, Then to Be Understood : เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงทำให้ผู้อื่นเข้าใจเรา สร้างความชัดเจน ในการติดต่อสื่อสาร ให้มากขึ้น โดยใช้ทักษะในการฟัง เพิ่มความไว้วางใจ ให้สูงขึ้นและทำงานให้สำเร็จเร็วขึ้น ช่วยทำให้เข้าใจ ปัญหาต่างๆ และทัศนะในการสื่อสารดีขึ้น เพื่อหาทางแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องที่สุด
อุปนิสัยที่ 6 : Synergize: ผนึกพลังประสานความต่าง ผนึกพลังต่างๆ ร่วมกันจากสมาชิกในกลุ่ม เพื่อนำมาเป็นส่วน ได้เปรียบในทางเลือกใหม่
อุปนิสัยที่ 7 : Sharpen the Saw: ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ ทำให้เป็นกิจวัตร หมั่นฝึกฝน เพื่อพัฒนาทั้ง 6 อุปนิสัยให้ดีขึ้น ไปเรื่อยๆ รวมทั้งเอาใจใส่ทั้งสี่มิติของการเติมพลังชีวิต 1 กายภาพ 2 สติปัญญา 3 จิตวิญญาณ 4 สังคม/อารมณ์
Module 2
การวิเคราะห์คนตามหลักการถอดรหัสผู้นำ (Code Leadership)
o แนวคิดและมิติในการถอดรหัสผู้นำ
o ประโยชน์ที่ได้รับจากการถอดรหัสผู้นำ
o ทดสอบการถอดรหัสผู้นำ 16 ประเภท
o เฉลยการถอดรหัสผู้นำทั้ง 16 ประเภท
o ข้อแนะนำสำหรับรหัสผู้นำ 16 ประเภท

Module 3
การวิเคราะห์คนตามหลักการบุคลิกภาพการสื่อสาร (TA)
o ความหมายและประวัติความเป็นมา
o ประโยชน์ที่ได้รับจากการทราบบุคลิกภาพ
o ทดสอบบุคลิกภาพการสื่อสาร (TA)
o เฉลย บุคลิกภาพการสื่อสาร (TA) 5 ประเภท
o ข้อแนะนำ สำหรับบุคลิกภาพการสื่อสาร (TA) 5 ประเภท

Module 4
การวิเคราะห์คนตามหลักการพฤติกรรมมนุษย์ (ABDC)
o ความหมายและประวัติความเป็นมา
o ประโยชน์ที่ได้รับจากการทราบพฤติกรรมคนทั้ง 4 ประเภท
o ทดสอบพฤติกรรมคนทั้ง 4 ประเภท
o เฉลย พฤติกรรมคนทั้ง 4 ประเภท
o ข้อแนะนำสำหรับพฤติกรรมคนทั้ง 4 ประเภท

Module 5
การวิเคราะห์คนตามหลักการโหงวเฮ้ง (Physical Feature)
o ความหมายและความสำคัญของโหงวเฮ้ง
o ประวัติความเป็นมาของโหงวเฮ้งในประเทศไทย
o ประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากตำราโหงวเฮ้ง
o การดูโหงวเฮ้ง/ลักษณะบุคคล 8 ประการ
o เทคนิคการจดจำ ลักษณะบุคคล 8 ประการ

Module 6
การวิเคราะห์คนตามหลักการโหราศาสตร์ไทย (Astrology)
o ประวัติความเป็นมาของโหราศาสตร์ไทย
o ประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากการศึกษาโหราศาสตร์
o เทคนิคการดูพื้นดวงแบบง่ายๆ ที่นำไปใช้งานได้จริง
o ฝึกปฏิบัติ การอ่านพื้นดวงตามตำราโหราศาสตร์ไทย

Module 7
อุปนิสัยของผู้นำที่ประสบความสำเร็จสูง (7 Habits)
o ฝึกปฏิบัติอุปนิสัยที่ 1
o ฝึกปฏิบัติอุปนิสัยที่ 2
o ฝึกปฏิบัติอุปนิสัยที่ 3
o ฝึกปฏิบัติอุปนิสัยที่ 4
o ฝึกปฏิบัติอุปนิสัยที่ 5
o ฝึกปฏิบัติอุปนิสัยที่ 6
o ฝึกปฏิบัติอุปนิสัยที่ 7

Module 8
การเชื่อมโยงและการนำศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
o การวิเคราะห์ตนเองด้วยศาสตร์ต่างๆ
o ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์คนอื่นด้วยศาสตร์ต่างๆ
o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง
o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับเพื่อนร่วมงาน
o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับหัวหน้า
o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับลูกน้อง
o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับลูกค้า
o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับคนอื่นๆ
o การจัดทำแผนการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ
o การจัดทำแผนการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
o แนะนำอาจารย์ที่สอนศาสตร์ต่างๆในขั้นกลางและขั้นสูง
o สรุป/ทดสอบ/ประเมินผล/ติดตามผล

วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย , กรณีศึกษา, แบบฝึกหัด, ฝึกปฏิบัติ , เกมการบริหาร, VDO.

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้นำระดับสูงที่ต้องบริหารคนจำนวนมาก

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
20 คน/รุ่น

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Top