Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

หลักการและเหตุผล
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมทำให้เกิดความสูญเสียมากมาย ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน รวมทั้งขวัญ กำลังใจของพนักงาน อีกด้วย ดังนั้นการลดอุบัติเหตุจึงเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และต้องทำเป็นทีมทำเพียงลำพังไม่ได้ การปรึกษาหารือกันอย่างเป็นระบบ ฝึกการเตือนตนให้ระวังภัยก่อนการทำงานหรือหยั่งรู้ระวังอันตราย นั้นคือ การนำ KYT หรือ การฝึกให้ระวังอันตราย มาใช้ในสถานที่ทำงาน เพื่อลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ จึงมีผลสำคัญให้อุบัติเหตุลดลง ลดความสูญเสียต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม
1. ความหมายและความสำคัญของการฝึกให้ระวังอันตราย ( KYT )
2. ขั้นตอนของกิจกรรมการฝึกให้ระวังอันตราย ( KYT )
3. วิธีการเขียนรายงาน “ การฝึกให้ระวังอันตราย ( KYT ) ”
4. 3 ขั้นตอน ในการฝึกให้ระวังอันตราย
5. ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มการฝึกให้ระวังอันตราย ( KYT )
6. การนำเทคนิค KYT ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน

ผู้เข้าอบรม พนักงาน , หัวหน้างาน

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Top