Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

HACCP

ความรู้พื้นฐานด้าน GMP (Good Manufacturing Practice)

หลักการและเหตุผล การแข่งขันในธุรกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมแล้วในเรื่องของการผลิตอาหารเพื่อส่งออกในตลาดต่าง ๆ สิ่งสำคัญคือคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศต่างให้ความสำคัญในเรื่องของระบบคุณภาพความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์อาหารทั้งสิ้น ดังนั้นหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานด้าน GMP (Good Manufacturing Practice)” จึงเป็นหลักสูตรที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP ความเข้าใจในหลักการจัดทำระบบคุณภาพและให้ทราบขอบเขตการดำเนินการตามมาตรฐานสากล GMP วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดทำและระดับเอกสารในระบบคุณภาพ (GMP) 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำเอกสารโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะ (GMP) ได้อย่าง ถูกต้องและครบถ้วนตามเนื้อหาของมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ 3. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีคู่มือโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะเพื่อใช้จัดการระบบสุขลักษณะภายใน องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินการตามมาตรฐานสากล GMP หัวข้อในการฝึกอบรม 1. ความสำคัญของ CODEX 2. สาระสำคัญในหลักเกณฑ์ทั่วไป  ขอบข่ายการใช้และนิยามคำศัพท์  การผลิตในขั้นต้น  สถานที่ประกอบการที่เหมาะสม  การควบคุมการปฏิบัติ  การบำรุงรักษาและการสุขาภิบาล  สุขลักษณะส่วนบุคคล  การขนส่ง วิธีการฝึกอบรม […]

Tags:

Read more

ความรู้พื้นฐานด้าน “HACCP”

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้รู้หลักการของระบบ HACCP 2. เพื่อให้รู้การวิเคราะห์กำหนดมาตรฐานการควบคุมและกำหนดจุดวิกฤต 3. เพื่อให้สามารถจัดทำคู่มือ HACCP สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์อาหารได้ 4. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ HACCP ที่จัดทำอยู่ในองค์กร 5. เพื่อให้โรงงานผลิตอาหารที่มีระบบ HACCP ใช้อยู่ได้ตระหนักถึงความสำเร็จในการพัฒนาเพื่อรักษาระบบ HACCP อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อในการฝึกอบรม 1. ระบบ HACCP และหลักการเบื้องต้น • ความหมายของระบบ HACCP • ประวัติความเป็นมาของระบบ HACCP • กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง • ประโยชน์ของระบบ HACCP 2. การดำเนินการระบบ HACCP • ขั้นตอนการจัดทำระบบ HACCP • การนำระบบ HACCP ไปประยุกต์ใช้ วิธีการฝึกอบรม บรรยาย , กรณีศึกษา, แบบฝึกหัด, VDO จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประมาณ 20 […]

Tags:

Read more

Top