Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การตัดสินใจแบบกลุ่มด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ลำดับชั้น

หลักการและเหตุผล

การตัดสินใจแบบกลุ่มเป็นปัญหาหนึ่งที่มีความซับซ้อนในการตัดสินใจ เนื่องจากจะต้องอาศัยประสบการณ์ในการตัดสินใจแล้วยังต้องหาวิธีการพิจารณาและสรุปผลที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การตัดสินใจที่ดีที่สุด โดยเฉพาะการตัดสินใจแบบกลุ่มและปัญหามีหลายหลักเกณฑ์ด้วยแล้วยิ่งมีความยากในการตัดสินใจมากขึ้นเนื่องจากความลำเอียงและการพิจารณาที่ไม่ละเอียดถี่ถ้วนที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่มตัดสินใจนั้นๆ
โดยทั่วไปแล้วลักษณะปัญหาทางด้านการตัดสินใจนั้นมีแนวทางในการแก้ปัญหาอยู่หลายรูปแบบ แต่จุดประสงค์โดยรวมนั้น ก็เพื่อทำการเลือก เป้าหมาย (Objective) ที่ดีที่สุด ในทางเลือก (Alternative) ที่มีภายใต้ข้อกำหนดของการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ (Criteria) แต่ละด้านในแต่ละระดับ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกระบวนการคร่าวๆที่เราจะหาคำตอบของการตัดสินใจได้นั้น ก็จะต้องทำการวางเป้าหมายประเด็นปัญหาที่เราต้องการ ก่อนหลังจากนั้นทำการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา แล้วจึงทำการเลือกกระบวนการที่จะนำมาทำการตัดสินใจที่มีมากมายหลายรูปแบบ ก่อนที่จะทำการประเมินและตัดสินใจเป็นลำดับ
สำหรับหลักสูตรการอบรม เรื่อง การตัดสินใจแบบกลุ่มด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ลำดับชั้น นี้ เป็นการนำเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาการตัดสินใจที่ซับซ้อนวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิธีการได้อย่างรวดเร็วและสามารถประยุกต์ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ง่ายทำให้สามารถนำไปใช้ได้จริงภายหลังการอบรมต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงกระบวนการในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงกระบวนการการตัดสินใจแบบกลุ่มด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ลำดับชั้น
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์กระบวนการการตัดสินใจแบบกลุ่มด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ลำดับชั้นร่วมกับโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Excel ได้

หัวข้อวิชาการอบรม
1.กระบวนการในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
2.กระบวนการของการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์
3.วิธีการตัดสินใจที่ดี
4.วิธีการวิเคราะห์กระบวนการลำดับชั้น
5.ตัวอย่างการประยุกต์ใช้และแนวทางการเขียนโปรแกรม Microsoft Excel

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
2. ผู้เรียนทราบและเข้าใจถึงกระบวนการการตัดสินใจแบบกลุ่มด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ลำดับชั้น วิธีการคำนวณ การสรุปผล
3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์กระบวนการการตัดสินใจแบบกลุ่มด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ลำดับชั้นร่วมกับโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Excel ได้

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Top