Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การพัฒนาพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จขององค์กร

หลักการและเหตุผล

การปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานหรือขององค์กรนั้นเป็นสิ่งที่แต่ละหน่วยงานมีความต้องการเป็นอย่างยิ่ง พนักงานทุกระดับถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยผลักดันการทำงานขององค์กรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายขององค์กร
พนักงานทุกระดับ จึงควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อสร้างทักษะและทัศนคติต่อพฤติกรรมในการเป็นพนักงานที่ดี มีจิตสำนึกรักองค์กรและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เต็มกำลัง เต็มใจ เพื่อสร้างผลงานร่วมกันองค์กร ซึ่งหลักสูตร “การพัฒนาพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จขององค์กร” นั้น เป็นหลักสูตรที่จะช่วยเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการทัศนคติในเชิงบวก การบริหารงานที่ดี ให้กับผู้เข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยให้สามารถพัฒนาองค์กรเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการภาพรวมของการพัฒนาตนเองฯ
2. เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเทคนิคที่จำเป็นหรือทักษะในการจัดการเบื้องต้น
3. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่ดียิ่งขึ้นต่อการทำงาน
4. เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีความรู้ ความสามารถ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร
การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จขององค์กรฯ
ความหมายและความสำคัญ
กระบวนการในการพัฒนาตนเอง
เทคนิคในการพัฒนาตนเอง
รูปแบบในการพัฒนาองค์กร
พื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์
ความแตกต่างของมนุษย์
กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์
เกมการบริหาร/เกมทางจิตวิทยา
การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
ความทั่วไป ความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญเรื่อง “ทัศนคติ”
องค์ประกอบของทัศนคติที่เป็นบวกต่อตนเองและองค์กร
ภูมิหลังส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อทัศนคติในปัจจุบันอย่างไร
การป้องกันทัศนคติด้านลบ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเองและองค์กร
ปัจจัยสนับสนุนทัศนคติในตัวบุคคลให้เป็นด้านบวกหรือเชิงสร้างสรรค์
แนวทางพัฒนาทัศนคติด้านบวกในตนเองในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางพัฒนาทัศนคติด้านบวกให้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร

วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย , กรณีศึกษา, แบบฝึกหัด, ฝึกปฏิบัติ , เกมการบริหาร, VDO.

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานที่มีศักยภาพ, หัวหน้างาน

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
20 คน/รุ่น

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Top