Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Reporting and Presentation Skill Development)

หลักการ และเหตุผล

ปัญหาความสับสน ความล่าช้า ความผิดพลาด และความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน มักเกิดจากการรายงานที่ขาดประสิทธิภาพ

ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของการขาดประสิทธิภาพในการรายงาน คือ การขาดข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ข้อมูลที่มีไม่ตรงกับความต้องการ การเขียนหรือสื่อความไม่ตรงประเด็น ซึ่งทำให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลไม่เข้าใจ และเกิดความสับสน

ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร หรือพนักงานทุกคนต้องมีทักษะในรายงาน เพื่อให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ตามมาคือ ลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน กอปกับการบรรยายหลักสูตร หลักสูตร การรายงาน และการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Reporting and Presentation Skill Development)

จุดเด่นของหลักสูตร

1. บรรยายโดยใช้ตัวอย่างจริง
2. วิทยากรมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมมากว่า 13 ปี และบรรยายให้กับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญี่-ปุ่น) สสท. และสภาอุตสาหกรรม HR Center
3. วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายหลักสูตร กิจกรรมไคเซ็น และข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนหลายแห่ง
4. เน้นการดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อ และสนุกกับการทดลองปฏิบัติจริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของเขียนรายงาน และการนำเสนองาน
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงผลกระทบด้านต่างๆของการรายงาน
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงวิธีการรายแบบต่าง ที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของตนเอง และหน่วยงาน
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนรายงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับปรุง และพัฒนาทักษะการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อการอบรม

1. ปัญหาและอุปสรรค์ที่พบในการสื่อสาร และการรายงาน
2. ภาพรวมของการเขียนรายงาน และการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ
3. หลักการบริหารข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการเขียนรายงาน และนำเสนองาน
4. การจัดทำ และปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5. การออกแบบเอกสารเพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงาน
6. หลักการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
7. การค้นหาต้นตอของปัญหาโดย (Why Why Analysis)
8. หลักของ 5W&2H + CP
9. วิธีการเขียนรายงานที่มีประสิทธิภาพ
10. การประยุกต์ใช้เครื่องมือ เพื่อเขียนรายงาน และการนำเสนองาน
11. หลักการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

ลักษณะการบรรยาย

บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) เน้นการนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้านการเขียนรายงาน ของหน่วยงานได้
2. สามารถคิด วิเคราะห์ และบริหารข้อมูบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อกับการปฏิบัติงานจริง
4. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการคิด วิเคราะห์ เพื่อการเขียนรายงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
5. สามารถนำความรู้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Tags: , , ,

Top