Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การวิเคราะห์ปัญหา “WHY- WHY ANALYSIS”

หลักการและเหตุผล
ในยุคที่การแข่งขันทางด้านธุรกิจที่รุนแรงดังเช่นในปัจจุบัน ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้นั้นคือ ความสามารถที่จะผลิตสินค้าที่มีต้นทุนต่ำกว่าและมีคุณภาพที่ดีกว่าคู่แข่งขันได้ นอกจากนี้ยังต้องสามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันตามกำหนดเวลา แต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าความสูญเสียมากมายยังคงมีอยู่ในกระบวนการผลิต เนื่องจาก TPM เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นขจัดความสูญเสียเหล่านี้ให้หมดไปโดยสิ้นเชิง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การทำให้เป็นศูนย์ ดังนั้นในปัจจุบันนี้จึงมีหลายบริษัทที่ได้เริ่มนำเอากิจกรรม TPM นี้เข้าไปดำเนินการแต่สิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการขจัดความสูญเสียต่างๆ ให้เป็นศูนย์ได้นั้น คือ การสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (ฆาตกรตัวจริง) ของปัญหาได้
ดังนั้น เครื่องมือหนึ่งที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อย่างครบถ้วนนั้น คือ Why-Why Analysis

วัตถุประสงค์
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิควิธีการของ Why- Why Analysis ไปวิเคราะห์เพื่อค้นหาต้นตอ ที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

หัวข้อวิชาการอบรม

1. โครงสร้างของความสูญเสียและการสำรวจความสูญเสีย
2. แนวทางในการแก้ปัญหาความสูญเสีย
3. Why- Why Analysis คืออะไร
4. สิ่งที่ต้องทำก่อนจะทำการวิเคราะห์ : หลักการ 5 G
5. วิธีการมองปัญหาของ Why- Why Analysis
6. ข้อควรระวังในการทำ Why- Why Analysis
7. ตัวอย่างของการทำ Why- Why Analysis
8. 5W image analysis
9. Workshop

วิธีการฝึกอบรม
บรรยายประกอบการทำ Workshop

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
หัวหน้างาน, พนักงานในระดับปฏิบัติการของฝ่ายการผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุง รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

25 – 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
รุ่นละ 1 วัน

สถานที่ฝึกอบรม
ห้องฝึกอบรมบริษัทฯ หรือสถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Top