Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

การใช้เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการในการปรับปรุงสายการผลิต

หลักการและเหตุผล
สายการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผลผลิตของโรงงานสูงขึ้น เป็นผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง สามารถรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าได้มากขึ้น และส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยในการปรับปรุงสายการผลิตในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้และไม่เกิดค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นหลักสูตร “การใช้เทคนิควิศวกรรม อุตสาหการในการปรับปรุงสายการผลิต” จะเป็นหลักสูตรที่สอนให้ผู้บริหารระดับกลาง, วิศวกร และหัวหน้าหน่วยงาน สามารถนำเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการที่เหมาะสม เช่น การจัดสมดุลสายการผลิต และการศึกษาการทำงานไปปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตได้อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการที่เหมาะสมในการปรับปรุงสายการผลิต
2. เพื่อให้สามารถจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อให้สามารถเข้าใจหลักการศึกษาการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ

หัวข้อวิชาการอบรม
1. แนะนำเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการที่เหมาะสมในการปรับปรุงสายการผลิต
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและเทคนิคที่ใช้ในการ
ปรับปรุงสายการผลิต
2. วิธีการจัดสมดุลสายการผลิต
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการต่างในการจัดสมดุลสายการผลิตให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
3. การศึกษาการทำงาน (การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา)
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการศึกษาการทำงาน ตลอดจน
หลักการปรับปรุงวิธีการทำงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการหาเวลามาตรฐานของการทำงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแผนภูมิควบคุมเชิงผันแปรและแผนภูมิ
ควบคุมเชิงคุณลักษณะ และนำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพ

ระยะเวลาการอบรม 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้จัดการ, หัวหน้าแผนก, วิศวกร, หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมทราบถึงทราบถึงเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการที่เหมาะสมในการปรับปรุงสายการผลิต
2. ผู้เข้าอบรมสามารถจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจหลักการศึกษาการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Top