Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

ความรู้พื้นฐานด้าน GMP (Good Manufacturing Practice)

หลักการและเหตุผล
การแข่งขันในธุรกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมแล้วในเรื่องของการผลิตอาหารเพื่อส่งออกในตลาดต่าง ๆ สิ่งสำคัญคือคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศต่างให้ความสำคัญในเรื่องของระบบคุณภาพความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์อาหารทั้งสิ้น
ดังนั้นหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานด้าน GMP (Good Manufacturing Practice)” จึงเป็นหลักสูตรที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP ความเข้าใจในหลักการจัดทำระบบคุณภาพและให้ทราบขอบเขตการดำเนินการตามมาตรฐานสากล GMP

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดทำและระดับเอกสารในระบบคุณภาพ (GMP)
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำเอกสารโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะ (GMP) ได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนตามเนื้อหาของมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ
3. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีคู่มือโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะเพื่อใช้จัดการระบบสุขลักษณะภายใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินการตามมาตรฐานสากล GMP

หัวข้อในการฝึกอบรม
1. ความสำคัญของ CODEX
2. สาระสำคัญในหลักเกณฑ์ทั่วไป
 ขอบข่ายการใช้และนิยามคำศัพท์
 การผลิตในขั้นต้น
 สถานที่ประกอบการที่เหมาะสม
 การควบคุมการปฏิบัติ
 การบำรุงรักษาและการสุขาภิบาล
 สุขลักษณะส่วนบุคคล
 การขนส่ง

วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย , กรณีศึกษา, แบบฝึกหัด, VDO, ฝึกปฏิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน , หัวหน้างาน, หัวหน้าหน่วย, ผู้จัดการแผนก

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประมาณ 20 – 30 คน / รุ่น

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
รุ่นละ 1 วัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้สามารถนำความรู้พื้นฐานด้านสุขลักษณะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรได้มีการจัดการสุขลักษณะที่ดีตามมาตรฐานสากล
3. สามารถดำเนินระบบสุขลักษณะที่ดีในโรงงานและรักษาระบบได้อย่างต่อเนื่อง

Tags:

Top