Call us: 02-3282110 | E-mail: training@trainerinthai.com

พัฒนาตนเองและทีมงานสำหรับพนักงานที่ประสบความสำเร็จสูง

1. การพัฒนาตนเองและทีมงานตามศาสตร์ นพลักษณ์ (Enneagram)
o ความหมายและความสำคัญ
o ประวัติความเป็นมาของนพลักษณ์
o ประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับ
o ฝึกปฏิบัติ การค้นหา “ลักษณ์” ของตนเอง
o ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ “ลักษณ์” ของผู้อื่น
o การนำนพลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว
o การนำนพลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
o การเชื่อมโยงและการนำศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง
o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับเพื่อนร่วมงาน
o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับหัวหน้า
o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับลูกน้อง
o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับลูกค้า
o การนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับคนอื่นๆ
o การจัดทำแผนการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ
o การจัดทำแผนการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
o สรุป/ทดสอบ/ประเมินผล/ติดตามผล

วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย , กรณีศึกษา, แบบฝึกหัด, ฝึกปฏิบัติ , เกมการบริหาร, VDO.

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้นำระดับสูงที่ต้องบริหารคนจำนวนมาก

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
20 คน/รุ่น

[spacing amount=10″]ขอรายละเอียดอบรม inhouse training

Top